Skip to main content

Poängsättningen för betygsantagningen från år 2026

Vad är betygsantagning?

I betygsantagningen beaktas sökande som har avlagt

  • finländsk studentexamen,
  • International Baccalaureate (IB) -examen,
  • Europaskolans Europeiska studentexamen (EB) eller
  • Reifeprüfung (RP) -examen eller Deutsches Internationales Abitur (DIA) -examen i Finland.

De sökandes studentexamensbetyg poängsätts och de sökande som fått de bästa betygspoängen erbjuds en studieplats. Läs mer om studentbetygets poängsättning.

Studerande väljas också på basis av direktantagningen. Ansökningsmålen som används direktantakning i år 2026 kommer at publiceras hösten 2025.

Studentexamensbetygets poängsättning

Betygspoängen räknas på basis av vitsorden i din studentexamen enligt den ämneskombination som ger de bästa poängen. Studentexamen som beaktas i betygsantagningen är en finländsk studentexamen, IB- och EB-examina samt RP- och DIA-examina som avlagts i Finland. Om du har avlagt flera prov i anslutning till studentexamen som ska beaktas i betygsantagningen räknas betygspoängen genom att kombinera examina enligt de prov som ger dig mest poäng.

Kriterierna för betygsantagningen består av fyra helheter:

  • ämnen som poängsätts,
  • poängtabell,
  • eventuella tröskelkriterier och
  • eventuella minimipoäng.

Ansökningsmålen inom samma ämnesområde poängsätter samma ämnen och har en gemensam poängtabell. Observera dock att det kan finnas skillnader mellan närliggande ämnesområden. Eventuella minimipoäng kan variera inom samma ämnesområde enligt ansökningsmål.

Ämnen som poängsätts

Vid betygsantagningen poängsätts huvudsakligen fem ämnen i studentexamen. Undantag är medicinska områden, biomedicin och näringsvetenskap, där sex ämnen poängsätts.

Inom alla område är ett av de ämnen som ska poängsättas modersmål och litteratur. Modersmål och litteratur avser prov i modersmål och litteratur i finska, svenska och samiska samt prov i finska eller svenska som andraspråk och litteratur.

Poängtabell

I poängtabellen ser du hur mycket poäng du får för vilket ämne. Poängtabellerna varierar något mellan olika ämnesområden. Således kan man få olika poäng för samma ämne när man söker till olika ämnesområden. Även det största möjliga antalet betygspoäng varierar mellan olika ämnesområden beroende på hurdan poängtabell som används.

Det finns sammanlagt 11 olika tabeller. Av de sökande poängsätts i huvudsak fem ämnen, med undantag av tabellen för biomedicin, medicinska områden och näringslära, där man poängsätter sex ämnen.

Tabeller där alla ämnesrealer ger lika många poäng

I följande tabeller poängsätts modersmål och litteratur samt matematik för alla sökande. I geografi poängsätts dessutom geografi och i psykologi poängsätts psykologi för alla sökande. I övrigt är tabellerna likadana.

I följande tabeller poängsätts modersmål och litteratur för alla sökande. I idrottspedagogik och hälsovetenskaper poängsätts dessutom hälsokunskap för alla sökande. I övrigt är tabellerna likadana.

I följande tabell poängsätts matematik och modersmål för alla sökande. I denna tabell kan man få fler poäng för matematik än i ovan nämnda tabeller.

Tabeller där man i poängsättningen av ämnesrealerna har viktat de ämnen som är viktigast inom branscherna

I följande tabeller poängsätts modersmål och litteratur för alla sökande. I filosofi, historia och teologi poängsätts dessutom något av dessa ämnen för alla sökande, och i främmande språk det språk som den sökande söker till. I övrigt är tabellerna likadana.

I följande tabell poängsätts matematik samt modersmål och litteratur för alla sökande. I den första tabellen poängsätts dessutom biologi, kemi eller fysik för alla sökande. I den andra tabellen poängsätts dessutom biologi och kemi för alla sökande, och det finns sammanlagt sex ämnen som poängsätts. I dessa tabeller kan matematik ge lika många poäng som i tabellen för matematiska vetenskaper.

I följande tabell poängsätts matematik, modersmål och litteratur samt fysik eller kemi för alla sökande. I denna tabell kan man få fler poäng för lång matematik än i andra tabeller.

Tröskelkriterier

I tröskelkriterierna anges om du måste ha avlagt ett visst studentprov för att kunna bli beaktad i betygsantagningen. I tröskelkriterierna finns ofta också definierat ett minimivitsord som du ska ha för studentprovet i fråga. Kynnysehdot ovat alakohtaisia. Niitä ei kuitenkaan käytetä kaikilla aloilla.

Exempel: Om ett ansökningsmål har vitsordet M i kemi som tröskelkriterium måste den sökande ha skrivit kemi med vitsordet M eller bättre. Om den sökande inte har skrivit kemi eller har fått vitsordet A, B eller C, kan hen inte bli antagen via betygsantagningen för ansökningsmålet i fråga.

Kriterier för rangordning vid samma placering

Sökande som har fått samma betygspoäng har samma placering i antagningen. I den här situationen rangordnas sökande genom att enligt jämföra deras betygspoäng i de ämnen som bestäms av områdena.

Kriterierna för betygsantagningen år 2026 kommer att meddelas för alla områdena i slutet av 2023.

Minimipoäng

Du kan godkännas i betygsantagningen endast om du uppnår minimipoängantalet för betygspoäng. Vänligen notera att även om du överskrider minimipoängantalet betyder det inte att du blir antagen. Dina poäng jämförs med de andra sökandenas poäng och studieplatserna erbjuds till sökanden som fått de högsta poängen. Minimipoängantalet är specifikt för varje ansökningsmål. Alla ansökningsmål har inte fastställt ett minimipoängantal. Du hittar det eventuella minimipoängantalet under antagningsgrunderna för ansökningsmålet på Studieinfo.