Skip to main content

Poängsättningen för betygsantagningen från år 2026

På den här sidan hittar du information om hur ditt studentbetyg poängsätts i ansökningsmålen i följande områden från och med 2026:

 • Fysik
 • Kemi
 • Lärarutbildningar inom fysik, kemi, matematik och datavetenskap
 • Teknik

En del av lärarutbildningarna inom matematik följer poängsättningen av matematik. I förteckningen över ansökningsmål ser du vilka ansökningsmål som använder betygantagningens poängsättning som beskrivs på denna sida. På sidan för matematikens poängsättning anges däremot de ansökningsmål som använder poängsättningen i fråga.

Eventuella ändringar i poängsättningen meddelas alltid cirka tre år innan ändringarna träder i kraft.

Direktantagning

Direktantagning används i några ansökningsmål som lärarutbildningen i fysik, kemi, matematik och datavetenskap samt de ansökningsmål i fysik och kemi. Kriterierna för 2026 direktantagning beslutas först hösten 2025. Du kan se de nuvarande kriterierna i sidan poängsettning för betygsantagningen 2023-2025. Där hittar du också kriterierna för direktantagning till dessa ansökningsmål med IB-, EB-, DIA- och RP-examina.

Poängsättning för finländsk studentexamen

Du kan få poäng för högst fem ämnen, enligt följande:

 • matematik (lång eller kort)
 • modersmål och litteratur
 • fysik eller kemi
 • två andra ämnen som du skrivit och som ger dig de bästa poängen

Det maximala poängantalet är 172,1.

Kontrollera att du uppfyller områdesspecifika tröskelkriterier.

Regler för poängräkningen

 • Om du saknar något av de ämnen som poängsätts får du noll poäng för det. Du kan dock bli antagen utan ämnet i fråga, om de betygspoäng som du fått för andra ämnen räcker för att bli antagen.
 • Du kan få poäng endast en gång för samma ämne. Detta innebär till exempel att du endast kan få poäng för antingen lång eller kort lärokurs i matematik.
 • Om du har avlagt flera prov i anslutning till studentexamen som ska beaktas i betygsantagningen räknas betygspoängen genom att kombinera examina enligt de prov som ger dig mest poäng.
 • För gamla realprov (realprov som avlagts före 2006) ges inga poäng.

Poängsättning av språk

 • Modersmål och litteratur avser prov i modersmål och litteratur i finska, svenska och samiska samt prov i finska eller svenska som andraspråk och litteratur.
 • Om du har skrivit flera prov i modersmål och litteratur poängsätts det prov som ger de bästa poängen enligt poängsättningen för modersmål och litteratur. För de övriga proven kan du få poäng enligt poängsättningen av den långa lärokursen för språket.
 • Du kan få poäng för flera lika långa lärokurser i språk.
 • Du kan få poäng för samma språk endast en gång även om du har avlagt provet i flera olika lärokurser i språket i fråga eller om du har skrivit språket i fråga både som modersmål och som ett främmande språk.

Ämnen som poängsättas för alla

Ämne

L

E

M

C

B

A

Matematik, lång
39,7
35,7
31,8
25,1
11,9
6,0
Matematik, kort
28,2
22,5
16,9
11,2
8,4
4,1
Modersmål och litteratur
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Fysik eller kemi
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1

Två andra ämnen

Ämne

L

E

M

C

B

A

Språk, lång
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Språk, medellång
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
3,8
Språk, kort (exkl. kort engelska
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Fysik
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1
Kemi
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1
Biologi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Psykologi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Filosofi
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Geografi
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Historia
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Hälsokunskap
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Livsåskådningskunskap
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Religion
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Samhällslära
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Kort engelska
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0

Tröskelkriterier

Tröskelkriteriet innebär att du måste ha avlagt ett visst studentprov med ett visst vitsord för att kunna bli beaktad i betygsantagningen.

 • Fysik: Lång lärokurs i matematik minst C eller kort lärokurs i matematik minst E.
 • Kemi: Lång lärokurs i matematik minst B eller kort lärokurs i matematik minst M.
 • Lärarutbildningar inom fysik, kemi, matematik och datavetenskap: Lång lärokurs i matematik minst C eller kort lärokurs i matematik minst E.
 • Teknik: Godkänt vitsord i matematik, lång lärokurs, samt fysik eller kemi. Ett av de ovan nämnda ämnena ska ha avlagts med minst vitsordet C. 

Till skillnad från det ovan nämnda används inga tröskelvillkor för följande ansökningsmål:

 • Åbo Akademi: Fysik, Kemi, Matematik, utbildningsprogrammet i naturvetenskaper

Kriterier för rangordning vid samma placering

Fysik och teknik

Sökande som har fått samma betygspoäng har samma placering i antagningen. I den här situationen rangordnas sökande genom att enligt följande ordningsföljd jämföra deras betygspoäng i följande ämnen:

 1. Betygspoäng för vitsordet i matematik
 2. Betygspoäng för vitsordet i modersmål och litteratur
 3. Betygspoäng för vitsordet i fysik
 4. Betygspoäng för vitsordet i kemi
 5. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de högsta poängen

Åbo Akademis ansökningsmål naturvetenskaper (fysik, kemi, matematik) använder samma kriterier för rangordning vid samma placering som fysik och teknik.

Kemi

Sökande som har fått samma betygspoäng har samma placering i antagningen. I den här situationen rangordnas sökande genom att enligt följande ordningsföljd jämföra deras betygspoäng i följande ämnen:

 1. Betygspoäng för vitsordet i matematik
 2. Betygspoäng för vitsordet i modersmål och litteratur
 3. Betygspoäng för vitsordet i kemi
 4. Betygspoäng för vitsordet i fysik
 5. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de högsta poängen

Lärarutbildningar inom fysik, kemi, matematik och datavetenskap

Sökande som har fått samma betygspoäng har samma placering i antagningen. I den här situationen rangordnas sökande genom att enligt följande ordningsföljd jämföra deras betygspoäng i följande ämnen:

 1. Betygspoäng för vitsordet i matematik
 2. Betygspoäng för vitsordet i modersmål och litteratur
 3. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de högsta poängen
 4. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de näst högsta poängen
Ansökningsmål

Poängsättning för IB-examen

Du kan få poäng för högst fem ämnen, enligt följande:

 • matematik (lång eller kort)
 • ett ämne som hör till gruppen studies in language and literature
 • physics eller chemistry
 • två andra ämnen som du skrivit och som ger dig de bästa poängen

Det maximala poängantalet är 172,1.

Kontrollera att du uppfyller områdesspecifika tröskelkriterier.

Med lång lärokurs i matematik avses följande ämnen som ingår i IB-examen:

 • Mathematics: Analysis and approaches HL
 • Mathematics: Applications and interpretation HL
 • Mathematics: Analysis and approaches SL
 • Further Mathematics
 • Mathematics HL
 • Mathematics SL
 • Mathematical methods

Med kort lärokurs i matematik avses följande ämnen som ingår i IB-examen:

 • Mathematics: Applications and interpretation SL
 • Mathematical Studies

Regler för poängräkningen

 • Om du saknar något av de ämnen som poängsätts får du noll poäng för det. Du kan dock bli antagen utan ämnet i fråga, om de betygspoäng som du fått för andra ämnen räcker för att bli antagen.
 • Du kan få poäng endast en gång för samma ämne.
 • Om du har avlagt flera prov i anslutning till studentexamen som ska beaktas i betygsantagningen räknas betygspoängen genom att kombinera examina enligt de prov som ger dig mest poäng.

Poängsättning av språk

 • Studies in language and literature avser följande ämnen som ingår i IB-examen:
  • language A: literature
  • language A: language and literature
  • literature and performance
  • language A1 och language A2 (i examina som avlagts före 2013)
 • Om du har vitsord i flera ämnen som ingår i gruppen studies in language and literature (olika språk), poängsätts av dessa det som ger dig de bästa poängen enligt poängsättningen för studies in language and literature. För de övriga ämnena kan du få poäng enligt poängsättningen för language B.
 • Du kan få poäng för flera lärokurser i språk på samma nivå.
 • Du kan få poäng för samma språk endast en gång även om du har avlagt provet i flera olika lärokurser i språket i fråga eller om du har skrivit språket i fråga som ett prov som kan jämställas med både modersmål och ett främmande språk.

Ämnen som poängsättas för alla

Ämne

7

6

5

4

3

2

Matematik, lång
39,7
35,7
31,8
25,1
11,9
6,0
Matematik, kort
28,2
22,5
16,9
11,2
8,4
4,1
Studies in language and literature
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Physics eller chemistry
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1

Två andra ämnen

Ämne

7

6

5

4

3

2

Language B
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Language AB
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Chemistry
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1
Physics
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1
Biology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Computer science
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Design technology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Psychology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Business management
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Dance
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Economics
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Environmental systems and societies
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Film
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Geography
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Global politics
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
History
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Information technology in a global society
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Latin or Classical Greek
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Music
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Social and cultural anthropology
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Sports, exercise and health science
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Theatre
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Visual arts
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
World religions
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0

Tröskelkriterier

Tröskelkriteriet innebär att du måste ha avlagt ett visst studentprov med ett visst vitsord för att kunna bli beaktad i betygsantagningen. Du kan också uppfylla ansökningsmålets tröskelkriterium med prov som ingår i den finländska studentexamen enligt de vitsordskrav som ställts för dem.

 • Fysik: Lång lärokurs i matematik minst 4 eller kort lärokurs i matematik minst 6
 • Kemi: Lång lärokurs i matematik minst 3 eller kort lärokurs i matematik minst 5
 • Lärarutbildningar inom fysik, kemi, matematik och datavetenskap: Lång lärokurs i matematik med minst vitsordet 4 eller kort lärokurs i matematik med minst vitsordet 6
 • Teknik: Lång lärokurs i matematik samt physics eller chemistry med minst vitsordet 2 dock så att minst ett av de nämnda ämnena har minst vitsordet 4.

Till skillnad från det ovan nämnda används inga tröskelvillkor för följande ansökningsmål:

 • Åbo Akademi: Fysik, Kemi, Matematik, utbildningsprogrammet i naturvetenskaper

Kriterier för rangordning vid samma placering

Fysik och teknik

Sökande som har fått samma betygspoäng har samma placering i antagningen. I den här situationen rangordnas sökande genom att enligt följande ordningsföljd jämföra deras betygspoäng i följande ämnen:

 1. Betygspoäng för vitsordet i matematik
 2. Betygspoäng för vitsordet i ett ämne som hör till gruppen studies in language and literature
 3. Betygspoäng för vitsordet i ämnet physics
 4. Betygspoäng för vitsordet i ämnet chemistry
 5. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de högsta poängen

Åbo Akademis ansökningsmål naturvetenskaper (fysik, kemi, matematik) använder samma kriterier för rangordning vid samma placering som fysik och teknik.

Kemi

Sökande som har fått samma betygspoäng har samma placering i antagningen. I den här situationen rangordnas sökande genom att enligt följande ordningsföljd jämföra deras betygspoäng i följande ämnen:

 1. Betygspoäng för vitsordet i matematik
 2. Betygspoäng för vitsordet i ett ämne som hör till gruppen studies in language and literature
 3. Betygspoäng för vitsordet i ämnet chemistry
 4. Betygspoäng för vitsordet i ämnet physics
 5. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de högsta poängen

Lärarutbildningar inom fysik, kemi, matematik och datavetenskap

Sökande som har fått samma betygspoäng har samma placering i antagningen. I den här situationen rangordnas sökande genom att enligt följande ordningsföljd jämföra deras betygspoäng i följande ämnen:

 1. Betygspoäng för vitsordet i matematik
 2. Betygspoäng för vitsordet i ett ämne som hör till gruppen studies in language and literature
 3. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de högsta poängen
 4. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de näst högsta poängen
Ansökningsmål

Poängsättning för EB-examen

Du kan få poäng för högst fem ämnen, enligt följande:

 • matematik (lång eller kort)
 • L1-språk (eller L1-advanced)
 • fysik eller kemi
 • matematik (lång eller kort)två andra ämnen som du skrivit och som ger dig de bästa poängen

Det maximala poängantalet är 172,1.

Kontrollera att du uppfyller områdesspecifika tröskelkriterier.

Regler för poängräkningen

 • Du kan få poäng för alla de ämnen som du har avlagt skriftligt och/eller muntligt.
 • Om du saknar något av de ämnen som poängsätts får du noll poäng för det. Du kan dock bli antagen utan ämnet i fråga, om de betygspoäng som du fått för andra ämnen räcker för att bli antagen.
 • Du kan få poäng endast en gång för samma ämne.
 • Om du har avlagt flera prov i anslutning till studentexamen som ska beaktas i betygsantagningen räknas betygspoängen genom att kombinera examina enligt de prov som ger dig mest poäng.

Poängsättning av språk

 • Om du har skrivit flera språk på L1-nivå (till exempel modersmål och litteratur i en finländsk studentexamen) poängsätts det prov som ger de bästa poängen enligt poängsättningen för L1-språk. För de övriga proven kan sökanden få poäng enligt poängsättningen för L2-språk.
 • Du kan få poäng för flera lärokurser i språk på samma nivå.
 • Du kan få poäng för samma språk endast en gång även om du har avlagt provet i flera olika lärokurser i språket i fråga eller om du har avlagt språket i fråga både som ett språk på L1-nivå och som ett annat språk.

Ämnen som poängsättas för alla

Ämne

9,00–10,00

8,00–8,99

7,00–7,99

6,00–6,99

5,50–5,99*

5,00–5,49**

Matematik, lång (5h)
39,7
35,7
31,8
25,1
11,9
6,0
Matematik, kort (3h)
28,2
22,5
16,9
11,2
8,4
4,1
L1-språk (eller L1-advanced)
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Fysik eller kemi
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1

* i examina som avlagts 2020 eller tidigare 5,00–5,99. Gå tillbaka till tabellen.
** i examina som avlagts 2020 eller tidigare 4,00–4,99. Gå tillbaka till tabellen.

Två andra ämnen

Ämne

9,00–10,00

8,00–8,99

7,00–7,99

6,00–6,99

5,50–5,99*

5,00–5,49**

L2-språk (eller L2-advanced)
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
ONL-språk
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
L3-språk
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
3,8
L4-språk
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Fysik
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1
Kemi
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1
Biologi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Antikens grekiska
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Bildkonst
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Ekonomi
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Filosofi
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Geografi
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Historia
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Latin
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Musik
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0

* i examina som avlagts 2020 eller tidigare 5,00–5,99. Gå tillbaka till tabellen.
** i examina som avlagts 2020 eller tidigare 4,00–4,99. Gå tillbaka till tabellen.

Tröskelkriterier

Tröskelkriteriet innebär att du måste ha avlagt ett visst studentprov med ett visst vitsord för att kunna bli beaktad i betygsantagningen. Du kan också uppfylla ansökningsmålets tröskelkriterium med prov som ingår i den finländska studentexamen enligt de vitsordskrav som ställts för dem.

 • Fysik: Lång lärokurs i matematik med minst vitsordet 6,00 eller kort lärokurs i matematik med minst vitsordet 8,00
 • Kemi: Lång lärokurs i matematik med minst vitsordet 5,50 (i examina som avlagts 2020 eller tidigare 5,00) eller kort lärokurs i matematik med minst vitsordet 7,00
 • Lärarutbildningar inom fysik, kemi, matematik och datavetenskap: Lång lärokurs i matematik med minst vitsordet 6,00 eller kort lärokurs i matematik med minst vitsordet 8,00
 • Teknik: Lång lärokurs i matematik samt fysik eller kemi med minst vitsordet 5,00 (i examina som avlagts 2020 eller tidigare 4,00) dock så att minst ett av de nämnda ämnena har minst vitsordet 6,00.

Till skillnad från det ovan nämnda används inga tröskelvillkor för följande ansökningsmål:

 • Åbo Akademi: Fysik, Kemi, Matematik, utbildningsprogrammet i naturvetenskaper

Kriterier för rangordning vid samma placering

Fysik och teknik

Sökande som har fått samma betygspoäng har samma placering i antagningen. I den här situationen rangordnas sökande genom att enligt följande ordningsföljd jämföra deras betygspoäng i följande ämnen:

 1. Betygspoäng för vitsordet i matematik
 2. Betygspoäng för vitsordet i L1-språk (eller L1-advanced)
 3. Betygspoäng för vitsordet i fysik
 4. Betygspoäng för vitsordet i kemi
 5. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de högsta poängen

Åbo Akademis ansökningsmål naturvetenskaper (fysik, kemi, matematik) använder samma kriterier för rangordning vid samma placering som fysik och teknik.

Kemi

Sökande som har fått samma betygspoäng har samma placering i antagningen. I den här situationen rangordnas sökande genom att enligt följande ordningsföljd jämföra deras betygspoäng i följande ämnen:

 1. Betygspoäng för vitsordet i matematik
 2. Betygspoäng för vitsordet i L1-språk (eller L1-advanced)
 3. Betygspoäng för vitsordet i kemi
 4. Betygspoäng för vitsordet i fysik
 5. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de högsta poängen

Lärarutbildningar inom fysik, kemi, matematik och datavetenskap

Sökande som har fått samma betygspoäng har samma placering i antagningen. I den här situationen rangordnas sökande genom att enligt följande ordningsföljd jämföra deras betygspoäng i följande ämnen:

 1. Betygspoäng för vitsordet i matematik
 2. Betygspoäng för vitsordet i L1-språk (eller L1-advanced)
 3. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de högsta poängen
 4. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de näst högsta poängen
Ansökningsmål

Poängsättning för DIA- och RP-examina

Du kan få poäng för högst fem ämnen, enligt följande:

 • matematik
 • modersmål och litteratur: finska eller tyska
 • fysik eller kemi
 • två andra ämnen som du skrivit och som ger dig de bästa poängen

Det maximala poängantalet är 172,1.

Kontrollera att du uppfyller eventuella områdesspecifika tröskelkriterier.

Regler för poängräkningen

 • För dig beaktas först examensämnena, dvs. de ämnen som du har avlagt slutprovet i. Om något av de ämnen som poängsätts inte ingår i dina examensämnen, räknas poängen för ämnet i fråga utifrån ett motsvarighetsintyg från Tyska skolan i Helsingfors.
  • Du kan bara få poäng för musik och bildkonst om du har avlagt dem som examensämnen.
 • Om du saknar något av de ämnen som poängsätts får du noll poäng för det. Du kan dock bli antagen utan ämnet i fråga, om de betygspoäng som du fått för andra ämnen räcker för att bli antagen.
 • Du kan få poäng endast en gång för samma ämne.
 • Om du har avlagt flera prov i anslutning till studentexamen som ska beaktas i betygsantagningen räknas betygspoängen genom att kombinera examina enligt de prov som ger dig mest poäng.

Poängsättning av språk

 • Om du har skrivit flera prov i modersmål och litteratur poängsätts det prov som ger de bästa poängen enligt poängsättningen för modersmål och litteratur. För de övriga proven kan du få poäng enligt poängsättningen av engelska.
 • Du kan få poäng för flera lärokurser i språk på samma nivå.
 • Du kan få poäng för samma språk endast en gång även om du har avlagt provet i flera olika lärokurser i språket i fråga eller om du har avlagt språket i fråga både som modersmål och som ett främmande språk.

Ämnen som poängsättas för alla

Ämne

13–15

10–12

8–9

7

5–6

4

Matematik som examensämne
39,7
35,7
31,8
25,1
11,9
6,0
Matematik från motsvarighetsintyget
28,2
22,5
16,9
11,2
8,4
4,1
Modersmål och litteratur: finska eller tyska
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Fysik eller kemi
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1

Två andra ämnen

Ämne

13–15

10–12

8–9

7

5–6

4

Finska
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Tyska
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Engelska
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
B1-språk
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
3,8
B2-språk
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
B3-språk
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Fysik
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1
Kemi
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1
Biologi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Datateknik
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Bildkonst
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Ekonomi
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Filosofi
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Geografi
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Historia
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Livsåskådningskunskap
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Musik
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Religion
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0

Tröskelkriterier

Tröskelkriteriet innebär att du måste ha avlagt ett visst studentprov med ett visst vitsord för att kunna bli beaktad i betygsantagningen. I tröskelkriterierna beaktas endast examensämnen. Du kan också uppfylla ansökningsmålets tröskelkriterium med prov som ingår i den finländska studentexamen enligt de vitsordskrav som ställts för dem.

 • Fysik: Matematik med minst vitsordet 7
 • Kemi: Matematik med minst vitsordet 5
 • Lärarutbildningar inom fysik, kemi, matematik och datavetenskap: Matematik med minst vitsordet 7
 • Teknik: Matematik samt fysik eller kemi med minst vitsordet 4 dock så att minst ett av de nämnda ämnena har minst vitsordet 7.

Till skillnad från det ovan nämnda används inga tröskelvillkor för följande ansökningsmål:

 • Åbo Akademi: Fysik, Kemi, Matematik, utbildningsprogrammet i naturvetenskaper

Kriterier för rangordning vid samma placering

Fysik och teknik

Sökande som har fått samma betygspoäng har samma placering i antagningen. I den här situationen rangordnas sökande genom att enligt följande ordningsföljd jämföra deras betygspoäng i följande ämnen:

 1. Betygspoäng för vitsordet i matematik
 2. Betygspoäng för vitsordet i modersmål och litteratur
 3. Betygspoäng för vitsordet i fysik
 4. Betygspoäng för vitsordet i kemi
 5. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de högsta poängen

Åbo Akademis ansökningsmål naturvetenskaper (fysik, kemi, matematik) använder samma kriterier för rangordning vid samma placering som fysik och teknik.

Kemi

Sökande som har fått samma betygspoäng har samma placering i antagningen. I den här situationen rangordnas sökande genom att enligt följande ordningsföljd jämföra deras betygspoäng i följande ämnen:

 1. Betygspoäng för vitsordet i matematik
 2. Betygspoäng för vitsordet i modersmål och litteratur
 3. Betygspoäng för vitsordet i kemi
 4. Betygspoäng för vitsordet i fysik
 5. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de högsta poängen

Lärarutbildningar inom fysik, kemi, matematik och datavetenskap

Sökande som har fått samma betygspoäng har samma placering i antagningen. I den här situationen rangordnas sökande genom att enligt följande ordningsföljd jämföra deras betygspoäng i följande ämnen:

 1. Betygspoäng för vitsordet i matematik
 2. Betygspoäng för vitsordet i modersmål och litteratur
 3. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de högsta poängen
 4. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de näst högsta poängen
Ansökningsmål

Ansökningsmål

Nedan listas vilka ansökningsmål inom fysik, kemi, lärarutbildningar inom fysik, kemi, matemarik ock datavetenskap, ock teknik som för närvarande ingår i betygsantagningen vid respektive universitet. Ansökningsmålen som erbjuds 2026 slås fast senast hösten 2025. Således kan det år 2026 finnas sådana ansökningsmål som inte listats här. En del av de listade ansökningsmålen kan också ändras eller avlägsnas helt.

Fysik

 • Helsingfors universitet: Kandidatprogrammet i fysikaliska vetenskaper
 • Jyväskylä universitet:
  • Fysiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma
  • Fysiikan aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma
 • Uleåborgs universitet: Fysiikka, Fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelma
 • Åbo universitet: Fysikaaliset tieteet
 • Åbo Akademi: Fysik, Kemi, Matematik, utbildningsprogrammet i naturvetenskaper

Kemi

 • Helsingfors universitet: Kandidatprogrammet i kemi
 • Jyväskylä universitet: Kemian tai kemian aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma
 • Uleåborgs universitet: Kemia, Kemian tutkinto-ohjelma
 • Åbo universitet: Kemia
 • Östra Finlands universitet: Kemia, Joensuu
 • Åbo Akademi: Fysik, Kemi, Matematik, utbildningsprogrammet i naturvetenskaper

Lärarutbildningar inom fysik, kemi, matematik och datavetenskap

 • Helsingfors universitet: Kandidatprogrammet för ämneslärare i matematik, fysik och kemi
 • Jyväskylä universitet: Matematiikan, kemian tai fysiikan aineenopettajan ja luokanopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma
 • Uleåborgs universitet: Aineenopettaja, matematiikka tai fysiikka, Matemaattisten tieteiden tutkinto-ohjelma
 • Åbo universitet: Matematiikan, fysiikan tai kemian aineenopettaja ja luokanopettaja
 • Östra Finlands universitet:
  • Aineenopettaja ja luokanopettaja, matematiikka, fysiikka tai kemia, Joensuu
  • Aineenopettaja, matematiikka, fysiikka, kemia tai tietojenkäsittelytiede, Joensuu

Teknik

Aalto-universitetet:

 • Automation och robotik
 • Bioinformationsteknologi
 • Byggnadsteknik
 • Chemical Engineering, Bachelor of Science (Technology)
 • Computational Engineering, Bachelor of Science (Technology)
 • Data Science, Bachelor of Science (Technology)
 • Datateknik
 • Digital Systems and Design, Bachelor of Science (Technology)
 • Elektronik och elektroteknik
 • Energi- och maskinteknik
 • Fastighetsekonomi och geoinformatik
 • Hållbara samhällen
 • Informationsteknologi
 • Kemiteknik
 • Produktionsekonomi
 • Quantum Technology, Bachelor of Science (Technology)
 • Teknisk fysik och matematik
 • Teknisk psykologi

Jyväskylä universitet:

 • Teknologiajohtaminen
 • Tieto- ja ohjelmistotekniikka

LUT-universitet:

 • Energiatekniikka
 • LUT, Computational Engineering
 • LUT, Electrical Engineering, Double Degree
 • LUT, Energy Technology, Double Degree
 • LUT, Industrial Engineering and Management
 • LUT, Mechanical Engineering, Double Degree
 • LUT, Software and Systems Engineering, Double Degree
 • LUT, Technology and Engineering Science
 • Kemiantekniikka
 • Konetekniikka
 • Laskennallinen tekniikka
 • Sähkötekniikka
 • Tietotekniikka
 • Tuotantotalous
 • Ympäristötekniikka

Tammerfors universitet:

 • Automaatiotekniikka, Teknisten tieteiden koulutus
 • Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan koulutus (tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri)
 • Computing and Electrical Engineering, Science and Engineering
 • Energiamurroksen koulutus
 • Konetekniikka, Teknisten tieteiden koulutus
 • Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus, Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus
 • Materiaalitekniikka, Teknisten tieteiden koulutus
 • Natural Sciences and Mathematics, Science and Engineering
 • Rakennustekniikan koulutus
 • Robotiikan koulutus
 • Sähkötekniikka, Tieto- ja sähkötekniikan koulutus
 • Technology, Sustainable Urban Development
 • Teknis-luonnontieteellinen, Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus
 • Tietojohtaminen, Teknis-taloudellinen koulutus
 • Tietotekniikka, Tieto- ja sähkötekniikan koulutus
 • Tuotantotalous, Teknis-taloudellinen koulutus
 • Ympäristö-, energia- ja biotekniikka, Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus

Uleåborgs universitet:

 • Computer Science and Engineering, Degree Programme in Digitalisation, Computing and Electronics
 • Electronics and Communications Engineering, Degree Programme in Digitalisation, Computing and Electronics
 • Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka, Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Information Processing Science, Degree Programme in Digitalisation, Computing and Electronics
 • Konetekniikka, Konetekniikan tutkinto-ohjelma
 • Lääketieteen tekniikka, Lääketieteen tekniikan tutkinto-ohjelma
 • Prosessitekniikka, Prosessitekniikan tutkinto-ohjelma
 • Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelma
 • Tietotekniikka, Tietotekniikan tutkinto-ohjelma
 • Tuotantotalous, Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
 • Ympäristötekniikka, Ympäristötekniikan tutkinto-ohjelma

Vasa universitet:

 • Automaatio ja tietotekniikka
 • Data-arkkitehtuuri
 • Sähkö- ja energiatekniikka
 • Tuotantotalous

Åbo Akademi:

 • Datateknik, utbildningsprogrammet i informationsteknologi
 • Utbildningsprogrammet i kemi- och processteknik

Åbo universitet:

 • Automaatiotekniikka
 • Biotekniikka
 • Elintarviketekniikka
 • Konetekniikka
 • Lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologia
 • Materiaalitekniikka
 • Tietotekniikka
 • Tuotantotalous

Östra Finlands universitet:

 • Fotoniikka, Joensuu
 • Kestävät teknologiat, Joensuu
 • Teknillinen fysiikka, Kuopio