Skip to main content

Poängsättningen för betygsantagningen från år 2026

På den här sidan hittar du information om hur ditt studentbetyg poängsätts i ansökningsmålen i följande områden från och med 2026:

Främmande språk som kräver kunskaper i språket i fråga

 • Engelska
 • Franska
 • Italienska
 • Ryska
 • Spanska
 • Tyska

Man kan studera italienska och ryska även på grundnivå. Se poängsättningen i betygsantagningen för främmande språk som börjar från grundnivån.

Eventuella ändringar i poängsättningen meddelas alltid cirka tre år innan ändringarna träder i kraft.

Direktantagning

Direktantagning används i några ansökningsmål i främmande språk. Kriterierna för 2026 direktantagning beslutas först hösten 2025. Du kan se de nuvarande kriterierna i sidan poängsettning för betygsantagningen 2023-2025. Där hittar du också kriterierna för direktantagning till dessa ansökningsmål med IB-, EB-, DIA- och RP-examina.

Poängsättning för finländsk studentexamen

Du kan få poäng för högst fem ämnen, enligt följande:

 • modersmål och litteratur
 • språket som söks (kort eller lång lärokurs):
  • engelska, endast lång lärokurs
  • franska
  • italienska, endast kort lärokurs
  • ryska
  • spanska
  • tyska
 • tre andra ämnen som du skrivit och som ger dig de bästa poängen

Det maximala poängantalet är 155,6 (engelska, spanska, franska, tyska eller ryska) eller 151,5 (italienska).

Kontrollera att du uppfyller områdesspecifika tröskelkriterier.

Regler för poängräkningen

 • Om du saknar något av de ämnen som poängsätts får du noll poäng för det. Du kan dock bli antagen utan ämnet i fråga, om de betygspoäng som du fått för andra ämnen räcker för att bli antagen.
 • Du kan få poäng endast en gång för samma ämne. Detta innebär till exempel att du endast kan få poäng för antingen lång eller kort lärokurs i matematik.
 • Om du har avlagt flera prov i anslutning till studentexamen som ska beaktas i betygsantagningen räknas betygspoängen genom att kombinera examina enligt de prov som ger dig mest poäng.
 • För gamla realprov (realprov som avlagts före 2006) ges inga poäng.

Poängsättning av språk

 • Modersmål och litteratur avser prov i modersmål och litteratur i finska, svenska och samiska samt prov i finska eller svenska som andraspråk och litteratur.
 • Om du har skrivit flera prov i modersmål och litteratur poängsätts det prov som ger de bästa poängen enligt poängsättningen för modersmål och litteratur. För de övriga proven kan du få poäng enligt poängsättningen av den långa lärokursen för språket.
 • Du kan få poäng för flera lika långa lärokurser i språk.
 • Du kan få poäng för samma språk endast en gång även om du har avlagt provet i flera olika lärokurser i språket i fråga eller om du har skrivit språket i fråga både som modersmål och som ett främmande språk.

Ämnen som poängsättas för alla

Ämne

L

E

M

C

B

A

Modersmål och litteratur
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Språk som söks, lång
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1
Språk som söks, kort
29,9
26,9
23,9
17,9
9,0
4,5

I ansökningsmålen i engelska beaktas endast lång engelska.

Tre andra ämnen

Ämne

L

E

M

C

B

A

Matematik, lång
28,9
28,6
26,0
20,2
8,7
4,3
Matematik, kort
28,2
25,4
22,5
16,9
8,4
4,1
Språk, lång
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Språk, medellång
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
3,8
Språk, kort (exkl. kort engelska)
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biologi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Filosofi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Fysik
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Geografi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Historia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Hälsokunskap
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Kemi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Livsåskådningkunskap
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Psykologi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Religion
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Samhällslära
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Kort engelska
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0

Tröskelkriterier

Tröskelkriteriet innebär att du måste ha avlagt ett visst studentprov med ett visst vitsord för att kunna bli beaktad i betygsantagningen.

 • Engelska: Engelska, lång lärokurs minst E
 • Franska: Franska, lång lärokurs minst C eller franska, kort lärokurs minst M
 • Italienska: Italienska, kort lärokurs minst M
 • Ryska: Ryska, lång lärokurs minst C eller ryska, kort lärokurs minst M
 • Spanska: Spanska, lång lärokurs minst C eller spanska, kort lärokurs minst M
 • Tyska: Tyska, lång lärokurs minst C eller tyska, kort lärokurs minst M

Till skillnad från det ovan nämnda används inga tröskelvillkor för följande ansökningsmål:

 • Åbo Akademi: Engelska språket och litteraturen, utbildningsprogrammet i språk
 • Åbo Akademi: Franska språket och litteraturen, utbildningsprogrammet i språk
 • Åbo Akademi: Tyska språket och litteraturen, utbildningsprogrammet i språk

Kriterier för rangordning vid samma placering

Sökande som har fått samma betygspoäng har samma placering i antagningen. I den här situationen rangordnas sökande genom att enligt följande ordningsföljd jämföra deras betygspoäng i följande ämnen:

 1. Betygspoäng för vitsordet i modersmål och litteratur
 2. Betygspoäng för vitsordet i det språk som söks
 3. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de högsta poängen
 4. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de näst högsta poängen
Ansökningsmål

Poängsättning för IB-examen

Du kan få poäng för högst fem ämnen, enligt följande:

 • ett ämne som hör till gruppen studies in language and literature
 • språket som söks:
  • engelska, endast studies in language and literature eller English B
  • franska
  • italienska, poängen räknas enligt punkten ”språket du söker till om language AB”, oberoende av omfattningen av den avlagda lärokursen
  • ryska
  • spanska
  • tyska
 • tre andra ämnen som du skrivit och som ger dig de bästa poängen

Om du söker till studier i ett språk som du har avlagt som ett ämne som ingår i gruppen studies in language and literature,

 • och du inte har avlagt något annat ämne som ingår i gruppen studies in language and literature, poängsätts detta ämne enligt punkten “studies in language and literature”. Dessutom får du poäng enligt punkt ”språket som söks” för det andra språket som du studerat mest och för vilket du får de bästa poängen.
 • och du också har avlagt något annat ämne som ingår i gruppen studies in language and literature i ett annat språk, poängsätts det bästa av dessa ämnen enligt punkten ”studies in language and literature”. Det andra ämnet poängsätts enligt punkten ”språket som söks”.

Det maximala poängantalet är 155,6 (engelska, spanska, franska, tyska eller ryska) eller 151,5 (italienska).

Kontrollera att du uppfyller områdesspecifika tröskelkriterier.

Med lång lärokurs i matematik avses följande ämnen som ingår i IB-examen:

 • Mathematics: Analysis and approaches HL
 • Mathematics: Applications and interpretation HL
 • Mathematics: Analysis and approaches SL
 • Further Mathematics
 • Mathematics HL
 • Mathematics SL
 • Mathematical methods

Med kort lärokurs i matematik avses följande ämnen som ingår i IB-examen:

 • Mathematics: Applications and interpretation SL
 • Mathematical Studies

Regler för poängräkningen

 • Om du saknar något av de ämnen som poängsätts får du noll poäng för det. Du kan dock bli antagen utan ämnet i fråga, om de betygspoäng som du fått för andra ämnen räcker för att bli antagen.
 • Du kan få poäng endast en gång för samma ämne.
 • Om du har avlagt flera prov i anslutning till studentexamen som ska beaktas i betygsantagningen räknas betygspoängen genom att kombinera examina enligt de prov som ger dig mest poäng.

Poängsättning av språk

 • Studies in language and literature avser följande ämnen som ingår i IB-examen:
  • language A: literature
  • language A: language and literature
  • literature and performance
  • language A1 och language A2 (i examina som avlagts före 2013)
 • Om du har vitsord i flera ämnen som ingår i gruppen studies in language and literature (olika språk), poängsätts av dessa det som ger dig de bästa poängen enligt poängsättningen för studies in language and literature. För de övriga ämnena kan du få poäng enligt poängsättningen för language B.
 • Du kan få poäng för flera lärokurser i språk på samma nivå.
 • Du kan få poäng för samma språk endast en gång även om du har avlagt provet i flera olika lärokurser i språket i fråga eller om du har skrivit språket i fråga som ett prov som kan jämställas med både modersmål och ett främmande språk.

Ämnen som poängsättas för alla

Ämne

7

6

5

4

3

2

Studies in language and literature
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Språk som söks, om språket hör till gruppen studies in language and literature
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1
Språk som söks, om language B
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1
Språk som söks, om language AB
29,9
26,9
23,9
17,9
9,0
4,5

I ansökningsmålen i engelska beaktas endast ämnet i studiegruppen studies in language and literature eller English B.

I ansökningsmålet italienska räknas poängen enligt punkten ”språk som söks, om language AB”, oberoende av omfattningen på den avlagda lärokursen.

Tre andra ämnen

Ämne
7
6
5
4
3
2
Matematik, lång
28,9
28,6
26,0
20,2
8,7
4,3
Matematik, kort
28,2
25,4
22,5
16,9
8,4
4,1
Language B
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Language AB
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Business management
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Chemistry
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Computer science
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Dance
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Design technology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Economics
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Environmental systems and societies
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Film
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Geography
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Global politics
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
History
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Information technology in a global society
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Latin or Classical Greek
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Music
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Philosophy
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Physics
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Psychology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Social and cultural anthropology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Sports, exercise and health science
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Theatre
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Visual arts
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
World religions
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7

Tröskelkriterier

Tröskelkriteriet innebär att du måste ha avlagt ett visst studentprov med ett visst vitsord för att kunna bli beaktad i betygsantagningen. Du kan också uppfylla ansökningsmålets tröskelkriterium med prov som ingår i den finländska studentexamen enligt de vitsordskrav som ställts för dem.

 • Engelska:

  • Ett ämne från gruppen studies in language and literature i engelska språket med minst vitsordet 2 eller
  • English B med minst vitsordet 6
 • Franska:
  • Ett ämne från gruppen studies in language and literature i franska språket med minst vitsordet 2 eller
  • French B med minst vitsordet 4 eller
  • French AB med minst vitsordet 5
 • Italienska:
  • Ett ämne från gruppen studies in language and literature i italienska språket med minst vitsordet 2 eller
  • Italian B med minst vitsordet 4 eller
  • Italian AB med minst vitsordet 5
 • Ryska:
  • Ett ämne från gruppen studies in language and literature i ryska språket med minst vitsordet 2 eller
  • Russian B med minst vitsordet 4 eller
  • Russian AB med minst vitsordet 5
 • Spanska:
  • Ett ämne från gruppen studies in language and literature i spanska språket med minst vitsordet 2 eller
  • Spanish B med minst vitsordet 4 eller
  • Spanish AB med minst vitsordet 5
 • Tyska:
  • Ett ämne från gruppen studies in language and literature i tyska språket med minst vitsordet 2 eller
  • German B med minst vitsordet 4 eller
  • German AB med minst vitsordet 5

Till skillnad från det ovan nämnda används inga tröskelvillkor för följande ansökningsmål:

 • Åbo Akademi: Engelska språket och litteraturen, utbildningsprogrammet i språk
 • Åbo Akademi: Franska språket och litteraturen, utbildningsprogrammet i språk
 • Åbo Akademi: Tyska språket och litteraturen, utbildningsprogrammet i språk

Kriterier för rangordning vid samma placering

Sökande som har fått samma betygspoäng har samma placering i antagningen. I den här situationen rangordnas sökande genom att enligt följande ordningsföljd jämföra deras betygspoäng i följande ämnen:

 1. Betygspoäng för vitsordet i ett ämne som hör till gruppen studies in language and literature
 2. Betygspoäng för vitsordet i det språk som söks
 3. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de högsta poängen
 4. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de näst högsta poängen
Ansökningsmål

Poängsättning för EB-examen

Du kan få poäng för högst fem ämnen, enligt följande:

 • L1-språk (eller L1-advanced)
 • språket som söks:
  • engelska, endast L1- eller L2-språk (eller L1-advanced eller L2- advanced)
  • franska
  • italienska, poängen räknas enligt punkten ”språket du söker till om language L4”, oberoende av omfattningen av den avlagda lärokursen
  • ryska
  • spanska
  • tyska
 • tre andra ämnen som du skrivit och som ger dig de bästa poängen

Om du söker till studier i ett språk som du avlagt som L1-språk (eller L1-advanced),

 • poängsätts ämnet i fråga enligt punkten ”L1-språk (eller L1-advanced)”. Dessutom får du poäng enligt punkten ”språket som söks” för det andra språket som du studerat mest och för vilket du får de bästa poängen.
 • när du också har avlagt ett annat språk på L1-nivå (t.ex. provet i modersmål och litteratur i finländsk studentexamen) poängsätts det bästa av dessa enligt punkten ”L1-språk (eller L1-advanced)”. Det andra ämnet poängsätts enligt punkten ”språket som söks”.

Det maximala poängantalet är 155,6 (engelska, spanska, franska, tyska eller ryska) eller 151,5 (italienska).

Kontrollera att du uppfyller områdesspecifika tröskelkriterier.

Regler för poängräkningen

 • Du kan få poäng för alla de ämnen som du har avlagt skriftligt och/eller muntligt.
 • Om du saknar något av de ämnen som poängsätts får du noll poäng för det. Du kan dock bli antagen utan ämnet i fråga, om de betygspoäng som du fått för andra ämnen räcker för att bli antagen.
 • Du kan få poäng endast en gång för samma ämne.
 • Om du har avlagt flera prov i anslutning till studentexamen som ska beaktas i betygsantagningen räknas betygspoängen genom att kombinera examina enligt de prov som ger dig mest poäng.

Poängsättning av språk

 • Om du har skrivit flera språk på L1-nivå (till exempel modersmål och litteratur i en finländsk studentexamen) poängsätts det prov som ger de bästa poängen enligt poängsättningen för L1-språk. För de övriga proven kan sökanden få poäng enligt poängsättningen för L2-språk.
 • Du kan få poäng för flera lärokurser i språk på samma nivå.
 • Du kan få poäng för samma språk endast en gång även om du har avlagt provet i flera olika lärokurser i språket i fråga eller om du har avlagt språket i fråga både som ett språk på L1-nivå och som ett annat språk.

Ämnen som poängsättas för alla

Ämne

9,00–10,00

8,00–8,99

7,00–7,99

6,00–6,99

5,50–5,99*

5,00–5,49**

L1-språk (eller L1-advanced)
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Språk som söks, om L2-språk (eller L2-advanced)
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1
Språk som söks, om L3-språk
31,8
28,6
25,4
19,1
9,5
4,8
Språk som söks, om L4-språk
29,9
26,9
23,9
17,9
9,0
4,5

* i examina som avlagts 2020 eller tidigare 5,00–5,99. Gå tillbaka till tabellen.
** i examina som avlagts 2020 eller tidigare 4,00–4,99. Gå tillbaka till tabellen.

I ansökningsmålen i engelska beaktas endast L1- eller L2-språk (eller L1-advanced eller L2-advanced).

I ansökningsmålet italienska räknas poängen enligt punkten ”språk som söks, om L4-språk”, oberoende av omfattningen på den avlagda lärokursen.

Tre andra ämnen

Ämne

9,00–10,00

8,00–8,99

7,00–7,99

6,00–6,99

5,50–5,99*

5,00–5,49**

Matematik, lång (5h)
28,9
28,6
26
20,2
8,7
4,3
Matematik, kort (3h)
28,2
25,4
22,5
16,9
8,4
4,1
L2-språk (eller L2-advanced)
28,3
25,5
22,6
17
8,5
4,2
ONL-språk
28,3
25,5
22,6
17
8,5
4,2
L3-språk
25
20
15
10
7,5
3,8
L4-språk
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Antikens grekiska
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Bildkonst
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biologi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Ekonomi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Filosofi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Fysik
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Geografi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Historia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Kemi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Latin
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Musik
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7

* i examina som avlagts 2020 eller tidigare 5,00–5,99. Gå tillbaka till tabellen.
** i examina som avlagts 2020 eller tidigare 4,00–4,99. Gå tillbaka till tabellen.

Tröskelkriterier

Tröskelkriteriet innebär att du måste ha avlagt ett visst studentprov med ett visst vitsord för att kunna bli beaktad i betygsantagningen. Du kan också uppfylla ansökningsmålets tröskelkriterium med prov som ingår i den finländska studentexamen enligt de vitsordskrav som ställts för dem.

 • Engelska:
  • L1-engelska (eller L1-advanced) med minst vitsordet 5,00 (i examina som avlagts 2020 eller tidigare 4,00) eller
  • L2-engelska med minst vitsordet 8,00
 • Franska:
  • L1-franska (eller L1-advanced) med vitsordet 5,00 (i examina som avlagts 2020 eller tidigare 4,00) eller
  • L2- (eller L2-advanced) eller L3-franska med minst vitsordet 6,00 eller
  • L4-franska med minst vitsordet 7,00
 • Italienska:
  • L1-italienska (eller L1-advanced) med vitsordet 5,00 (i examina som avlagts 2020 eller tidigare 4,00) eller
  • L2- (eller L2-advanced) eller L3-italienska med minst vitsordet 6,00 eller
  • L4-italienska med minst vitsordet 7,00
 • Ryska:
  • L1-ryska (eller L1-advanced) med vitsordet 5,00 (i examina som avlagts 2020 eller tidigare 4,00) eller
  • L2- (eller L2-advanced) eller L3-ryska med minst vitsordet 6,00 eller
  • L4-ryska med minst vitsordet 7,00
 • Spanska:
  • L1-spanska (eller L1-advanced) med vitsordet 5,00 (i examina som avlagts 2020 eller tidigare 4,00) eller
  • L2- (eller L2-advanced) eller L3-spanska med minst vitsordet 6,00 eller
  • L4-spanska med minst vitsordet 7,00
 • Tyska:
  • L1-tyska (eller L1-advanced) med vitsordet 5,00 (i examina som avlagts 2020 eller tidigare 4,00) eller
  • L2- (eller L2-advanced) eller L3-tyska med minst vitsordet 6,00 eller
  • L4-tyska  med minst vitsordet 7,00

Till skillnad från det ovan nämnda används inga tröskelvillkor för följande ansökningsmål:

 • Åbo Akademi: Engelska språket och litteraturen, utbildningsprogrammet i språk
 • Åbo Akademi: Franska språket och litteraturen, utbildningsprogrammet i språk
 • Åbo Akademi: Tyska språket och litteraturen, utbildningsprogrammet i språk

Kriterier för rangordning vid samma placering

Sökande som har fått samma betygspoäng har samma placering i antagningen. I den här situationen rangordnas sökande genom att enligt följande ordningsföljd jämföra deras betygspoäng i följande ämnen:

 1. Betygspoäng för vitsordet i L1-språk (eller L1-advanced)
 2. Betygspoäng för vitsordet i det språk som söks
 3. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de högsta poängen
 4. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de näst högsta poängen
Ansökningsmål

Poängsättning för DIA- och RP-examina

Du kan få poäng för högst fem ämnen, enligt följande:

 • modersmål och litteratur: finska eller tyska
 • språket som söks:
  • engelska
  • franska
  • italienska
  • ryska
  • spanska
  • tyska
 • tre andra ämnen som du skrivit och som ger dig de bästa poängen

Om du söker till studier i tyska och har avlagt

 • tyska som modersmål, poängsätts tyska som modersmål. Dessutom får du poäng enligt punkten ”språket som söks” för det språk som du studerat mest efter modersmålet och för vilket du får de bästa poängen.
 • både tyska och finska som modersmål poängsätts det språk för vilket du får bättre poäng som modersmål. Det andra provet som avlagts som modersmål poängsätts enligt punkten ”språket som söks”.

Det maximala poängantalet är 155,6 (engelska, spanska, franska, tyska eller ryska) eller 151,5 (italienska).

Kontrollera att du uppfyller eventuella områdesspecifika tröskelkriterier.

Regler för poängräkningen

 • För dig beaktas först examensämnena, dvs. de ämnen som du har avlagt slutprovet i. Om något av de ämnen som poängsätts inte ingår i dina examensämnen, räknas poängen för ämnet i fråga utifrån ett motsvarighetsintyg från Tyska skolan i Helsingfors.
  • Du kan bara få poäng för musik och bildkonst om du har avlagt dem som examensämnen.
 • Om du saknar något av de ämnen som poängsätts får du noll poäng för det. Du kan dock bli antagen utan ämnet i fråga, om de betygspoäng som du fått för andra ämnen räcker för att bli antagen.
 • Du kan få poäng endast en gång för samma ämne.
 • Om du har avlagt flera prov i anslutning till studentexamen som ska beaktas i betygsantagningen räknas betygspoängen genom att kombinera examina enligt de prov som ger dig mest poäng.

Poängsättning av språk

 • Om du har skrivit flera prov i modersmål och litteratur poängsätts det prov som ger de bästa poängen enligt poängsättningen för modersmål och litteratur. För de övriga proven kan du få poäng enligt poängsättningen av engelska.
 • Du kan få poäng för flera lärokurser i språk på samma nivå.
 • Du kan få poäng för samma språk endast en gång även om du har avlagt provet i flera olika lärokurser i språket i fråga eller om du har avlagt språket i fråga både som modersmål och som ett främmande språk.

Ämnen som poängsättas för alla

Ämne

13–15

10–12

8–9

7

5–6

4

Modersmål och litteratur: finska eller tyska
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Språk som söks, tyska eller engelska
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1
Språk som söks, B1-språk
31,8
28,6
25,4
19,1
9,5
4,8
Språk som söks, B2-språk eller B3-språk
29,9
26,9
23,9
17,9
9,0
4,5

Tre andra ämnen

Ämne

13–15

10–12

8–9

7

5–6

4

Matematik som examensämne
28,9
28,6
26,0
20,2
8,7
4,3
Matematik från motsvarighetsintyget
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Finska
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Tyska
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Engelska
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
B1-språk
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
3,8
B2-språk
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
B3-språk
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Bildkonst
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biologi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Datateknik
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Ekonomi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Filosofi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Fysik
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Geografi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Historia
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Kemi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Livsåskådningskunskap
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Musik
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Religion
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7

Tröskelkriterier

Tröskelkriteriet innebär att du måste ha avlagt ett visst studentprov med ett visst vitsord för att kunna bli beaktad i betygsantagningen. I tröskelkriterierna beaktas endast examensämnen. Du kan också uppfylla ansökningsmålets tröskelkriterium med prov som ingår i den finländska studentexamen enligt de vitsordskrav som ställts för dem.

 • Engelska: Engelska med minst vitsordet 10
 • Franska: B1-franska med minst vitsordet 7 eller B2- eller B3-franska med minst vitsordet 8
 • Italienska: Italienska, kort lärokurs i finländsk studentexamen minst M
 • Ryska: B1-ryska med minst vitsordet 7 eller B2- eller B3-ryska med minst vitsordet 8
 • Spanska: Spanska, lång lärokurs minst C eller spanska, kort lärokurs minst M i finländsk studentexamen 
 • Tyska: Tyska med minst vitsordet 7

Till skillnad från det ovan nämnda används inga tröskelvillkor för följande ansökningsmål:

 • Åbo Akademi: Engelska språket och litteraturen, utbildningsprogrammet i språk
 • Åbo Akademi: Franska språket och litteraturen, utbildningsprogrammet i språk
 • Åbo Akademi: Tyska språket och litteraturen, utbildningsprogrammet i språk

Kriterier för rangordning vid samma placering

Sökande som har fått samma betygspoäng har samma placering i antagningen. I den här situationen rangordnas sökande genom att enligt följande ordningsföljd jämföra deras betygspoäng i följande ämnen:

 1. Betygspoäng för vitsordet i modersmål och litteratur
 2. Betygspoäng för vitsordet i det språk som söks
 3. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de högsta poängen
 4. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de näst högsta poängen
Ansökningsmål

Ansökningsmål

Nedan listas vilka ansökningsmål inom främmande språk (som kräver kunskaper i språket i fråga) som för närvarande ingår i betygsantagningen vid respektive universitet. Ansökningsmålen som erbjuds 2026 slås fast senast hösten 2025. Således kan det år 2026 finnas sådana ansökningsmål som inte listats här. En del av de listade ansökningsmålen kan också ändras eller avlägsnas helt.

Engelska

 • Helsingfors universitet: Engelska, kandidatprogrammet i språk
 • Jyväskylän universitet:
  • Kieliasiantuntijan kandidaatti- ja maisteriohjelma, englannin kieli
  • Kielten aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, englannin kieli
  • Kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukevan opettajankoulutuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma, englannin kieli
 • Tammerfors universitet: Englanti, Kielten koulutus
 • Uleåborgs universitet: Englannin kieli, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma
 • Åbo Akademi: Engelska språket och litteraturen, utbildningsprogrammet i språk
 • Åbo universitet: Englannin kieli, kielten tutkinto-ohjelma
 • Östra Finlands universitet: Englannin kieli, kulttuuri ja kääntäminen, Joensuu

Franska

 • Helsingfors universitet: Franska, kandidatprogrammet i språk
 • Åbo Akademi: Franska språket och litteraturen, utbildningsprogrammet i språk
 • Åbo universitet: Ranska, kielten tutkinto-ohjelma

Italienska

 • Helsingfors universitet: Italienska, kandidatprogrammet i språk

OBS! Ansökningsmålet italienska vid Åbo universitet följer poängsättningen av språk som börjar på grundnivå.

 

Ryska

 • Helsingfors universitet: Ryska som främmande språk, kandidatprogrammet i språk
 • Tammerfors universitet: Venäjä, Kielten koulutus
 • Östra Finlands universitet: Venäjän kieli, Joensuu

OBS! Ansökningsmålet ryska vid Åbo Akademi följer poängsättningen av språk på grundnivå.

Spanska

 • Helsingfors universitet: Spanska, kandidatprogrammet i språk
 • Åbo universitet: Espanja, kielten tutkinto-ohjelma

Tyska

 • Helsingfors universitet: Tyska, kandidatprogrammet i språk
 • Tammerfors universitet: Saksa, Kielten koulutus
 • Uleåborgs universitet: Saksan kieli ja kulttuuri, Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma
 • Åbo Akademi: Tyska språket och litteraturen, utbildningsprogrammet i språk
 • Åbo universitet: Saksan kieli, kielten tutkinto-ohjelma