Skip to main content

Poängsättningen för betygsantagningen från år 2026

På den här sidan hittar du information om hur ditt studentbetyg poängsätts i ansökningsmålen i följande områden från och med 2026:

 • Biokemi
 • Biologi och miljövetenskaper
 • Farmaci
 • Geovetenskaper
 • Idrottsbiologi
 • Lantbruksvetenskaper
 • Livsmedelsvetenskaper
 • Nanovetenskap
 • Skogsvetenskaper

Eventuella ändringar i poängsättningen meddelas alltid cirka tre år innan ändringarna träder i kraft.

Poängsättning för finländsk studentexamen

Du kan få poäng för högst fem ämnen, enligt följande:

 • matematik (lång eller kort)
 • modersmål och litteratur
 • biologi, kemi eller fysik
 • två andra ämnen som du skrivit och som ger dig de bästa poängen

Det maximala poängantalet är 164,6.

Kontrollera att du uppfyller eventuella områdesspecifika tröskelkriterier.

Regler för poängräkningen

 • Om du saknar något av de ämnen som poängsätts får du noll poäng för det. Du kan dock bli antagen utan ämnet i fråga, om de betygspoäng som du fått för andra ämnen räcker för att bli antagen.
 • Du kan få poäng endast en gång för samma ämne. Detta innebär till exempel att du endast kan få poäng för antingen lång eller kort lärokurs i matematik.
 • Om du har avlagt flera prov i anslutning till studentexamen som ska beaktas i betygsantagningen räknas betygspoängen genom att kombinera examina enligt de prov som ger dig mest poäng.
 • För gamla realprov (realprov som avlagts före 2006) ges inga poäng.

Poängsättning av språk

 • Modersmål och litteratur avser prov i modersmål och litteratur i finska, svenska och samiska samt prov i finska eller svenska som andraspråk och litteratur.
 • Om du har skrivit flera prov i modersmål och litteratur poängsätts det prov som ger de bästa poängen enligt poängsättningen för modersmål och litteratur. För de övriga proven kan du få poäng enligt poängsättningen av den långa lärokursen för språket.
 • Du kan få poäng för flera lika långa lärokurser i språk.
 • Du kan få poäng för samma språk endast en gång även om du har avlagt provet i flera olika lärokurser i språket i fråga eller om du har skrivit språket i fråga både som modersmål och som ett främmande språk.

Ämnen som poängsättas för alla

Ämne

L

E

M

C

B

A

Matematik, lång
37,9
34,1
30,3
22,7
11,4
5,7
Matematik, kort
28,2
22,5
16,9
11,2
8,4
4,1
Modersmål och litteratur
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Biologi eller kemi eller fysik
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1

Två andra ämnen

Ämne

L

E

M

C

B

A

Språk, lång
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Språk, medellång
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
3,8
Språk, kort (exkl. kort engelska)
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biologi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Fysik
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Geografi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Kemi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Filosofi
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Historia
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Hälsokunskap
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Livsåskådningskunskap
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Psykologi
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Religion
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Samhällskunskap
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Kort engelska
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0

Tröskelkriterier

Tröskelkriteriet innebär att du måste ha avlagt ett visst studentprov med ett visst vitsord för att kunna bli beaktad i betygsantagningen.

 • Biologi och miljövetenskaper: Godkänt vitsord i biologi
 • Farmaci: Godkänt vitsord i kemi och matematik (lång eller kort lärokurs)
 • Skogsvetenskaper: Godkänt vitsord i matematik, lång lärokurs eller minst C i matematik, kort lärokurs

Till skillnad från det ovan nämnda används inga tröskelvillkor för följande ansökningsmål: 

 • Åbo Akademi: Kandidatprogrammet i farmaci
 • Åbo Akademi: Utbildningsprogrammet i farmaci

Det finns inga tröskelvillkor för följande områden:

 • Biokemi
 • Geovetenskaper
 • Idrottsbiologi
 • Lantbruksvetenskaper
 • Livsmedelsvetenskaper

Kriterier för rangordning vid samma placering

Sökande som har fått samma betygspoäng har samma placering i antagningen. I den här situationen rangordnas sökande genom att enligt följande ordningsföljd jämföra deras betygspoäng i följande ämnen:

 1. Betygspoäng för vitsordet i matematik
 2. Betygspoäng för vitsordet i modersmål och litteratur
 3. Betygspoäng för vitsordet i biologi, kemi eller fysik
 4. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de högsta poängen
Ansökningsmål

Poängsättning för IB-examen

Du kan få poäng för högst fem ämnen, enligt följande:

 • matematik (lång eller kort)
 • ett ämne som hör till gruppen studies in language and literature
 • biology, chemistry eller physics
 • två andra ämnen som du skrivit och som ger dig de bästa poängen

Det maximala poängantalet är 164,6.

Kontrollera att du uppfyller eventuella områdesspecifika tröskelkriterier.

Med lång lärokurs i matematik avses följande ämnen som ingår i IB-examen:

 • Mathematics: Analysis and approaches HL
 • Mathematics: Applications and interpretation HL
 • Mathematics: Analysis and approaches SL
 • Further Mathematics
 • Mathematics HL
 • Mathematics SL
 • Mathematical methods

Med kort lärokurs i matematik avses följande ämnen som ingår i IB-examen:

 • Mathematics: Applications and interpretation SL
 • Mathematical Studies

Regler för poängräkningen

 • Om du saknar något av de ämnen som poängsätts får du noll poäng för det. Du kan dock bli antagen utan ämnet i fråga, om de betygspoäng som du fått för andra ämnen räcker för att bli antagen.
 • Du kan få poäng endast en gång för samma ämne.
 • Om du har avlagt flera prov i anslutning till studentexamen som ska beaktas i betygsantagningen räknas betygspoängen genom att kombinera examina enligt de prov som ger dig mest poäng.

Poängsättning av språk

 • Studies in language and literature avser följande ämnen som ingår i IB-examen:
  • language A: literature
  • language A: language and literature
  • literature and performance
  • language A1 och language A2 (i examina som avlagts före 2013)
 • Om du har vitsord i flera ämnen som ingår i gruppen studies in language and literature (olika språk), poängsätts av dessa det som ger dig de bästa poängen enligt poängsättningen för studies in language and literature. För de övriga ämnena kan du få poäng enligt poängsättningen för language B.
 • Du kan få poäng för flera lärokurser i språk på samma nivå.
 • Du kan få poäng för samma språk endast en gång även om du har avlagt provet i flera olika lärokurser i språket i fråga eller om du har skrivit språket i fråga som ett prov som kan jämställas med både modersmål och ett främmande språk.

Ämnen som poängsättas för alla

Ämne

7

6

5

4

3

2

Matematik, lång
37,9
34,1
30,3
22,7
11,4
5,7
Matematik, kort
28,2
22,5
16,9
11,2
8,4
4,1
Studies in language and literature
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Biology, chemistry tai physics
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1

Två andra ämnen

Ämne

7

6

5

4

3

2

Language B
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Language AB
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Chemistry
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Computer science
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Design technology
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Environmental systems and societies
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Geography
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Physics
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Business management
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Dance
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Economics
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Film
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Global politics
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
History
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Information technology in a global society
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Latin or Classical Greek
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Music
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Psychology
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Social and cultural anthropology
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Sports, exercise and health science
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Theatre
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Visual arts
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
World religions
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0

Tröskelkriterier

Tröskelkriteriet innebär att du måste ha avlagt ett visst studentprov med ett visst vitsord för att kunna bli beaktad i betygsantagningen. Du kan också uppfylla ansökningsmålets tröskelkriterium med prov som ingår i den finländska studentexamen enligt de vitsordskrav som ställts för dem.

 • Biologi och miljövetenskaper: Biology med minst vitsordet 2
 • Farmaci: Chemistry och matematik (lång eller kort lärokurs) med minst vitsordet 2
 • Skogsvetenskaper: Lång lärokurs i matematik med minst vitsordet 2 eller kort lärokurs i matematik med minst vitsordet 4

Till skillnad från det ovan nämnda används inga tröskelvillkor för följande ansökningsmål:

 • Åbo Akademi: Kandidatprogrammet i farmaci
 • Åbo Akademi: Utbildningsprogrammet i farmaci

Det finns inga tröskelvillkor för följande områden:

 • Biokemi
 • Geovetenskaper
 • Idrottsbiologi
 • Lantbruksvetenskaper
 • Livsmedelsvetenskaper

Kriterier för rangordning vid samma placering

Sökande som har fått samma betygspoäng har samma placering i antagningen. I den här situationen rangordnas sökande genom att enligt följande ordningsföljd jämföra deras betygspoäng i följande ämnen:

 1. Betygspoäng för vitsordet i matematik
 2. Betygspoäng för vitsordet i ett ämne som hör till gruppen studies in language and literature
 3. Betygspoäng för vitsordet i ämnet biology, chemistry eller physics
 4. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de högsta poängen
Ansökningsmål

Poängsättning för EB-examen

Du kan få poäng för högst fem ämnen, enligt följande:

 • matematik (lång eller kort)
 • L1-språk (eller L1-advanced)
 • biologi, kemi eller fysik
 • två andra ämnen som du skrivit och som ger dig de bästa poängen

Det maximala poängantalet är 164,6.

Kontrollera att du uppfyller eventuella områdesspecifika tröskelkriterier.

Regler för poängräkningen

 • Du kan få poäng för alla de ämnen som du har avlagt skriftligt och/eller muntligt.
 • Om du saknar något av de ämnen som poängsätts får du noll poäng för det. Du kan dock bli antagen utan ämnet i fråga, om de betygspoäng som du fått för andra ämnen räcker för att bli antagen.
 • Du kan få poäng endast en gång för samma ämne.
 • Om du har avlagt flera prov i anslutning till studentexamen som ska beaktas i betygsantagningen räknas betygspoängen genom att kombinera examina enligt de prov som ger dig mest poäng.

Poängsättning av språk

 • Om du har skrivit flera språk på L1-nivå (till exempel modersmål och litteratur i en finländsk studentexamen) poängsätts det prov som ger de bästa poängen enligt poängsättningen för L1-språk. För de övriga proven kan sökanden få poäng enligt poängsättningen för L2-språk.
 • Du kan få poäng för flera lärokurser i språk på samma nivå.
 • Du kan få poäng för samma språk endast en gång även om du har avlagt provet i flera olika lärokurser i språket i fråga eller om du har avlagt språket i fråga både som ett språk på L1-nivå och som ett annat språk.

Ämnen som poängsättas för alla

Ämne

9,00–10,00

8,00–8,99

7,00–7,99

6,00–6,99

5,50–5,99*

5,00–5,49**

Matematik, lång (5h)
37,9
34,1
30,3
22,7
11,4
5,7
Matematik, kort (3h)
28,2
22,5
16,9
11,2
8,4
4,1
L1-språk (eller L1-advanced)
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Biologi, kemi eller fysik
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1

* i examina som avlagts 2020 eller tidigare 5,00–5,99. Gå tillbaka till tabellen.
** i examina som avlagts 2020 eller tidigare 4,00–4,99. Gå tillbaka till tabellen.

Två andra ämnen

Ämne

9,00–10,00

8,00–8,99

7,00–7,99

6,00–6,99

5,50–5,99*

5,00–5,49**

L2-språk (eller L2-advanced)
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
ONL-språk
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
L3-språk
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
3,8
L4-språk
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biologi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Fysik
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Geografi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Kemi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Antikens grekiska
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Bildkonst
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Ekonomi
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Filosofi
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Historia
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Latin
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Musik
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0

* i examina som avlagts 2020 eller tidigare 5,00–5,99. Gå tillbaka till tabellen.
** i examina som avlagts 2020 eller tidigare 4,00–4,99. Gå tillbaka till tabellen.

Tröskelkriterier

Tröskelkriteriet innebär att du måste ha avlagt ett visst studentprov med ett visst vitsord för att kunna bli beaktad i betygsantagningen. Du kan också uppfylla ansökningsmålets tröskelkriterium med prov som ingår i den finländska studentexamen enligt de vitsordskrav som ställts för dem.

 • Biologi och miljövetenskaper: Biologi med minst vitsordet 5,00 (i examina som avlagts 2020 eller tidigare 4,00)
 • Farmaci: Kemi och matematik (lång eller kort lärokurs) med minst vitsordet 5,00 (i examina som avlagts 2020 eller tidigare 4,00)
 • Skogsvetenskaper: Lång lärokurs i matematik med minst vitsordet 5,00 (i examina som avlagts 2020 eller tidigare 4,00) eller kort lärokurs i matematik med minst vitsordet 6,00

Till skillnad från det ovan nämnda används inga tröskelvillkor för följande ansökningsmål:

 • Åbo Akademi: Kandidatprogrammet i farmaci
 • Åbo Akademi: Utbildningsprogrammet i farmaci

Det finns inga tröskelvillkor för följande områden:

 • Biokemi
 • Geovetenskaper
 • Idrottsbiologi
 • Lantbruksvetenskaper
 • Livsmedelsvetenskaper

Kriterier för rangordning vid samma placering

Sökande som har fått samma betygspoäng har samma placering i antagningen. I den här situationen rangordnas sökande genom att enligt följande ordningsföljd jämföra deras betygspoäng i följande ämnen:

 1. Betygspoäng för vitsordet i matematik
 2. Betygspoäng för vitsordet i L1-språk (eller L1-advanced)
 3. Betygspoäng för vitsordet i biologi, kemi eller fysik
 4. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de näst högsta poängen
Ansökningsmål

Poängsättning för DIA- och RP-examina

Du kan få poäng för högst fem ämnen, enligt följande:

 • matematik
 • modersmål och litteratur: finska eller tyska
 • biologi, kemi eller fysik
 • två andra ämnen som du skrivit och som ger dig de bästa poängen

Det maximala poängantalet är 164,6.

Kontrollera att du uppfyller eventuella områdesspecifika tröskelkriterier.

Regler för poängräkningen

 • För dig beaktas först examensämnena, dvs. de ämnen som du har avlagt slutprovet i. Om något av de ämnen som poängsätts inte ingår i dina examensämnen, räknas poängen för ämnet i fråga utifrån ett motsvarighetsintyg från Tyska skolan i Helsingfors.
  • Du kan bara få poäng för musik och bildkonst om du har avlagt dem som examensämnen.
 • Om du saknar något av de ämnen som poängsätts får du noll poäng för det. Du kan dock bli antagen utan ämnet i fråga, om de betygspoäng som du fått för andra ämnen räcker för att bli antagen.
 • Du kan få poäng endast en gång för samma ämne.
 • Om du har avlagt flera prov i anslutning till studentexamen som ska beaktas i betygsantagningen räknas betygspoängen genom att kombinera examina enligt de prov som ger dig mest poäng.

Poängsättning av språk

 • Om du har skrivit flera prov i modersmål och litteratur poängsätts det prov som ger de bästa poängen enligt poängsättningen för modersmål och litteratur. För de övriga proven kan du få poäng enligt poängsättningen av engelska.
 • Du kan få poäng för flera lärokurser i språk på samma nivå.
 • Du kan få poäng för samma språk endast en gång även om du har avlagt provet i flera olika lärokurser i språket i fråga eller om du har avlagt språket i fråga både som modersmål och som ett främmande språk.

Ämnen som poängsättas för alla

Ämne

13–15

10–12

8–9

7

5–6

4

Matematik som examensämne
37,9
34,1
30,3
22,7
11,4
5,7
Matematik från motsvarighetsintyget
28,2
22,5
16,9
11,2
8,4
4,1
Modersmål och litteratur: finska eller tyska
36,1
32,5
28,8
21,7
10,8
5,4
Biologi, kemi eller fysik
34,0
30,6
27,2
20,4
10,2
5,1

Två andra ämnen

Ämne

13–15

10–12

8–9

7

5–6

4

Finska
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Tyska
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
Engelska
28,3
25,5
22,6
17,0
8,5
4,2
B1-språk
25,0
20,0
15,0
10,0
7,5
3,8
B2-språk
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
B3-språk
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Biologi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Datateknik
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Fysik
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Geografi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Kemi
24,5
19,6
14,7
9,8
7,4
3,7
Bildkonst
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Ekonomi
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Filosofi
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Historia
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Livsåskådningskunskap
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Musik
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0
Religion
20,0
16,0
12,0
8,0
6,0
3,0

Tröskelkriterier

Tröskelkriteriet innebär att du måste ha avlagt ett visst studentprov med ett visst vitsord för att kunna bli beaktad i betygsantagningen. I tröskelkriterierna beaktas endast examensämnen. Du kan också uppfylla ansökningsmålets tröskelkriterium med prov som ingår i den finländska studentexamen enligt de vitsordskrav som ställts för dem.

 • Biologi och miljövetenskaper: Biologi med minst vitsordet 4
 • Farmaci: Kemi och matematik med minst vitsordet 4
 • Skogsvetenskaper: Matematik med minst vitsordet 4

Till skillnad från det ovan nämnda används inga tröskelvillkor för följande ansökningsmål:

 • Åbo Akademi: Kandidatprogrammet i farmaci
 • Åbo Akademi: Utbildningsprogrammet i farmaci

Det finns inga tröskelvillkor för följande områden:

 • Biokemi
 • Geovetenskaper
 • Idrottsbiologi
 • Lantbruksvetenskaper
 • Livsmedelsvetenskaper

Kriterier för rangordning vid samma placering

Sökande som har fått samma betygspoäng har samma placering i antagningen. I den här situationen rangordnas sökande genom att enligt följande ordningsföljd jämföra deras betygspoäng i följande ämnen:

 1. Betygspoäng för vitsordet i matematik
 2. Betygspoäng för vitsordet i modersmål och litteratur
 3. Betygspoäng för vitsordet i biologi, kemi eller fysik
 4. Betygspoäng för vitsordet i ett annat ämne som ger sökanden de högsta poängen
Ansökningsmål

Ansökningsmål

Nedan listas vilka ansökningsmål inom biokemi, biologi och miljövetenskaper, farmaci, geovetenskaper, lantbruksvetenskaper, livsmedelsvetenskaper och skogsvetenskaper som för närvarande ingår i betygsantagningen vid respektive universitet. Ansökningsmålen som erbjuds 2026 slås fast senast hösten 2025. Således kan det år 2026 finnas sådana ansökningsmål som inte listats här. En del av de listade ansökningsmålen kan också ändras eller avlägsnas helt.

Biokemi

 • Helsingfors universitet: Kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper
 • Tammerfors universitet: Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan koulutus (luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri)
 • Uleåborgs universitet: Biokemia, Biokemian tutkinto-ohjelma
 • Åbo universitet: Biokemia

Biologi och miljövetenskaper

 • Helsingfors universitet:
  • Biologian kandiohjelma (suomen kielen taitoisille hakijoille)
  • Kandidatprogrammet i biologi (för sökande med kunskaper i svenska)
  • Kandidatprogrammet i miljövetenskaper
 • Jyväskylä universitet:
  • Biologian kandidaatti- ja maisteriohjelma
  • Ympäristö- ja vesistötieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma
 • Uleåborgs universitet: Biologia, Biologian tutkinto-ohjelma
 • Åbo Akademi: Utbildningsprogrammet i biovetenskaper
 • Åbo universitet: Biologia
 • Östra Finlands universitet:
  • Ympäristö- ja biotieteet, Joensuu
  • Ympäristö- ja biotieteet, Kuopio

Farmaci

 • Helsingfors universitet:
  • Utbildningsprogrammet för farmaceutexamen
  • Utbildningsprogrammet för provisorsexamen
 • Åbo Akademi:
  • Kandidatprogrammet i farmaci
  • Utbildningsprogrammet i farmaci
 • Östra Finlands universitet:
  • Farmaseutin koulutusohjelma, Kuopio
  • Proviisorin koulutusohjelma, Kuopio

Geovetenskaper

 • Helsingfors universitet: Kandidatprogrammet i geovetenskap
 • Uleåborgs universitet: Geotieteet, Geotieteiden tutkinto-ohjelma
 • Åbo Akademi: Geologi, utbildningsprogrammet i naturvetenskaper
 • Åbo universitet: Geologia

Idrottsbiologi

 • Jyväskylä universitet: Liikuntabiologisen aineryhmän kandidaatti- ja maisteriohjelma

Lantbruksvetenskaper

 • Helsingfors universitet: Kandidatprogrammet i lantbruksvetenskaper

Livsmedelsvetenskaper

 • Helsingfors universitet: Kandidatprogrammet i livsmedelsvetenskaper

Nanovetenskap

 • Jyväskylä universitet: Nanotieteen monialainen kandidaattiohjelma

Skogsvetenskaper

 • Helsingfors universitet: Kandidatprogrammet i skogsvetenskaper
 • Östra Finlands universitet: Metsätiede, Joensuu