Skip to main content

Opiskelijaksi ottamisen rajoitukset korkeakouluissa – Hakijan terveydentila ja toimintakyky

Seuraavilla yliopistoaloilla korkeakouluopinnoissa on alaikäisten turvallisuutta, potilas- ja asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista:

 • farmasia
 • hammaslääketiede
 • kuvataidekasvatus
 • logopedia
 • lääketiede
 • opettajankoulutus
 • psykologia ja
 • sosiaalityö.

Näillä aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä rajoitus ei estä opiskelijaksi ottamista, jos sen vaikutukset voidaan kohtuullisin toimin, esimerkiksi yksilöllisin järjestelyin, poistaa.

Tarkoituksena ei ole asettaa tarpeettomia esteitä vammaisten tai muista fyysisistä tai psyykkisistä rajoitteista kärsivien henkilöiden koulutukseen pääsylle.

Rajoituksia sovelletaan vain niissä tilanteissa, joissa on selvää, ettei hakija voi terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi osallistua koulutukseen.

Alakohtaiset terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset

Alla on kuvattu alakohtaisesti työn toimintaympäristö ja tyypillinen työtilanne sekä toimintakyvyn edellytyksiä, joiksi on määritelty sosiaaliset, psyykkiset ja fyysiset edellytykset.

Toimintakyky- ja terveydentilavaatimukset linkittyvät erityisesti harjoittelutilanteisiin. Terveydentilamäärityksissä on mahdotonta antaa poissulkevaa listaa diagnooseista tai terveydentilasta. Toimintakyvyn ja terveydentilan arviointi onkin hyvin tapauskohtaista. Ensisijaisesti ammatissa toimiminen pyritään mahdollistamaan apuvälinein.

FARMASIA

Toimintaympäristön kuvaaminen

Farmaseutti ja proviisori ovat terveydenhuollon laillistettuja ammattihenkilöitä, jotka toimivat lääkkeiden ja lääkealan asiantuntijoina sosiaali- ja terveydenhuollossa. Farmaseutit ja proviisorit toimivat terveydenhuollon farmaseuttisissa tehtävissä mm. avohuollon apteekeissa, sairaala-apteekeissa ja lääkekeskuksissa. Lisäksi farmaseutit ja proviisorit voivat työskennellä lääketeollisuudessa, lääketukkukaupassa sekä viranomais-, tutkimus- ja opetustehtävissä. He voivat toimia myös yrittäjinä. Farmaseutti ja proviisori toimivat työssään vuorovaikutuksessa asiakkaiden, potilaiden ja eri ammattiryhmien edustajien kanssa. Farmaseutin ja proviisorin työssä keskeistä on lääke-, lääkitys- ja potilasturvallisuuden varmistaminen.

Ammatillisen toimintakyvyn edellytykset

 • Riittävä vuorovaikutuskyky, jotta pystyy toimimaan ammatin mukaisissa tehtävissä.
 • Riittävät kognitiiviset ja sosioemotionaaliset edellytykset toimia ammatin mukaisissa tehtävissä.
 • Riittävä näkökyky ja kuulo, että pystyy toimimaan turvallisesti ammatin mukaisissa tehtävissä lääke-, lääkitys- ja potilasturvallisuutta vaarantamatta.
 • Riittävät motoriset edellytykset esim. lääkkeenvalmistukseen.
 • Riittävä psyykkinen terveys, että pystyy toimimaan turvallisesti ammatin mukaisissa tehtävissä. Esteenä opiskelussa etenemiselle voi olla opinnoissa tai harjoitteluissa tapahtuva toistuva epävakaa tai uhkaavaksi havaittu käytös, joka haittaa ammattimaista toimintaa.
 • Ala ei sovellu henkilöille, joilla on vakava päihderiippuvuus ja riippuvuuteen ei ole saatu hoidollista vastetta.

Hakijalla oleva vamma, sairaus tai haitta voi vaikeuttaa opiskelua farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmassa sekä työskentelyä terveydenhuollon ammattihenkilönä. Ne voivat olla esteenä joidenkin opintojen suorittamiselle, ellei niiden aiheuttamia rajoitteita voida kohtuullisin toimin poistaa. Opiskelijan on mahdollista hakea oikeutta yksilöllisiin järjestelyihin. On kuitenkin huomioitava, että kaikkia opintoja ja niihin liittyviä olosuhteita ei ole mahdollista mukauttaa opintojen tai siihen kuuluvan opetusapteekkiharjoittelun aikana.

LOGOPEDIA

Toimintaympäristö

Puheterapeutti arvioi ja kuntouttaa eri-ikäisiä ihmisiä, joilla on vuorovaikutuksen, kielen, puheen, äänen tai syömisen ja nielemisen häiriöitä. Hän toimii työssään lähikontaktissa asiakkaisiinsa, näiden omaisiin ja muihin lähi-ihmisiin sekä eri ammattiryhmien asiantuntijoihin.

Puheterapeutti työskentelee mm. terveyskeskuksissa, sairaaloissa ja päiväkodeissa. Puheterapeutteja on myös kehitysvammahuollossa, kasvatus- ja perheneuvoloissa, erityiskouluissa sekä kuntoutuslaitoksissa. Puheterapeutti voi toimia myös ammatinharjoittajana/yrittäjänä.

Ammatillisen toimintakyvyn edellytykset

 • Hyvät vuorovaikutukselliset kyvyt sekä kognitiiviset ja sosioemotionaaliset edellytykset toimia ammatin mukaisissa tehtävissä.
 • Käsien normaali karkea- ja hienomotoriikka sekä yleinen liikuntakyky potilaiden kanssa toimimiseen.
 • Riittävät ammatillisen toiminnan mahdollistavat aistitoiminnot (mm. puhe, näkö, kuulo):
  • Puheterapeutin tulee pystyä antamaan oikean äänteen tuoton mallia sekä erillisinä äänteinä että sana- ja lausetasoisessa puheessa.
  • Hyvää näkökykyä tarvitaan muun muassa puheen ja äänen tuottoon sekä syömiseen osallistuvien lihasten toiminnan ja puhetta tukevien ja korvaavien visuaalisten viestinnän keinojen (esim. viittominen ja graafiset keinot) arvioinnissa ja kuntoutuksessa.
  • Hyvää kuulon tarkkuutta tarvitaan sellaisten asiakkaiden arvioinnissa ja kuntoutuksessa, joiden puheen piirteet, esimerkiksi ääntäminen tai äänen tuotto, ovat kuntoutustarpeen syynä.
 • Riittävä psyykkinen terveys, että pystyy toimimaan turvallisesti ammatin mukaisissa tehtävissä. Esteenä opiskelussa etenemiselle voi olla opinnoissa tai harjoitteluissa tapahtuva epävakaa tai uhkaavaksi havaittu käytös, joka haittaa ammattimaista toimintaa.
 • Ala ei sovellu henkilöille, joilla on päihderiippuvuus ja riippuvuuteen ei ole saatu hoidollista vastetta.

LÄÄKETIEDE JA HAMMASLÄÄKETIEDE

Toimintaympäristön kuvaus

Lääkäri/hammaslääkäri on terveydenhuollon asiantuntija, jonka tehtävänä on sairauksien ennaltaehkäiseminen ja terveyden edistäminen sekä potilaiden sairauksien diagnosoiminen ja hoitaminen. Lääkärit/hammaslääkärit työskentelevät yleensä terveyskeskuksissa, sairaaloissa, itsenäisinä ammatinharjoittajina tai työterveyshuollossa. Lääkärit työskentelevät oman alansa asiantuntijoina moniammatillisissa työyhteisöissä useilla yhteiskunnan eri sektoreilla.

Perinteisen lääkärin/hammaslääkärin työn lisäksi lääketieteen/hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtava koulutus antaa valmiudet toimia myös tutkimus- ja opetustehtävissä sekä lääketieteellistä asiantuntemusta edellyttävissä hallinnollisissa tehtävissä.

Työ on erittäin vaativaa ja vastuullista sekä edellyttää korkeaa osaamista, vuorovaikutustaitoja, toisten ihmisten näkökulman huomioon ottamista, luottamuksellisuutta sekä stressin- ja paineensietokykyä.

Ammatillisen toimintakyvyn edellytykset

Lääkärin/hammaslääkärin ammatillisen toimintakyvyn edellytyksiä määriteltäessä on keskeistä potilasturvallisuuden varmistaminen.

 • Hyvä terveys, sillä työ on usein fyysisesti raskasta erikoisaloihin ja työtehtäviin liittyen (esim. lääkäreillä epäsäännölliset työajat ja pitkät päivystykset).
 • Riittävät vuorovaikutukselliset kyvyt ja kognitiiviset edellytykset toimia ammatin mukaisissa tehtävissä (esim. potilaan haastattelu ja sairauskertomusmerkinnät).
 • Riittävät motoriset edellytykset tehdä erilaisia pientoimenpiteitä (esim. haavan ompelu, verisuonikanyylin laitto). Kehollinen ja sosiaalinen toimintavalmius työskennellä moniammatillisessa toimintaympäristössä.
  • Riittävät ammatillisen toiminnan mahdollistavat aistitoiminnot (mm. näkö, kuulo, tuntoaisti).
  • Lääkäri: kyky haastatella ja tutkia potilas perustuen omiin aistihavaintoihin sekä käyttäen erilaisia potilaan tutkimiseen tarkoitettuja tutkimusvälineitä (mm. stetoskooppi, otoskooppi, oftalmoskooppi, refleksivasara, äänirauta).
  • Hammaslääkäri: kyky työskennellä hoitoyksikössä sekä suoralla katsekontaktilla että peilin välityksellä tehden suurta kädentarkkuutta ja hyvää visuospatiaalista hahmottamista edellyttäviä toimenpiteitä samalla potilaan tuntemukset huomioiden.
 • Riittävä psyykkinen terveys, että pystyy toimimaan turvallisesti ammatin mukaisissa tehtävissä. Esteenä opiskelussa etenemiselle voi olla opinnoissa tai harjoitteluissa tapahtuva epävakaa tai uhkaavaksi havaittu käytös, joka haittaa ammattimaista toimintaa.
 • Ala ei sovellu henkilöille, joilla on päihderiippuvuus ja riippuvuuteen ei ole saatu hoidollista vastetta.

OPETTAJANKOULUTUS SEKÄ OPINTO-OHJAUKSEN KOULUTUS

Toimintaympäristön kuvaus

Opettajan ja ohjaajan työ on vaativa asiantuntija- ja ihmissuhdetyö, jossa tieto ja ymmärrys kytkeytyvät käytännön toimintakykyyn. Opettajia ja ohjaajia työskentelee varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, korkeakouluissa sekä aikuiskoulutuksessa.

Opettajan kelpoisuuden saaneita ohjaajia työskentelee edellisten lisäksi monilla muilla tehtäväkentillä, missä ohjausosaamista tarvitaan. Opettajat tukevat työssään kasvua, oppimista ja hyvinvointia. Ohjaajien tehtäviin kuuluu psykososiaalinen tuki sekä uranvalinnan ja oppimisen ja opiskelun ohjaus.

Työnkuva vaihtelee sen mukaan, minkä ikäisten ihmisten parissa opettajat ja ohjaajat työskentelevät. Työ edellyttää kykyä suunnitella, toteuttaa ja arvioida erilaisissa oppimis- ja kasvatusympäristöissä tapahtuvaa opetus- ja kasvatustoimintaa. Opettajat ja ohjaajat tekevät työtään yhä enemmän rakentavassa yhteistyössä toisten opettajien ja ohjaajien kanssa moniammatillisissa ryhmissä/tiimeissä/verkostoissa.

Ammatillisen toimintakyvyn edellytykset

 • Riittävä vuorovaikutuskyky toimia ammatin mukaisissa tehtävissä.
 • Riittävät kognitiiviset ja sosioemotionaaliset taidot toimia ammatin mukaisissa tehtävissä.
 • Riittävä psyykkinen terveys, että pystyy toimimaan turvallisesti ammatin mukaisissa tehtävissä. Esteenä opiskelussa etenemiselle voi olla opinnoissa tai harjoitteluissa tapahtuva toistuva epävakaa tai uhkaavaksi havaittu käytös, joka haittaa ammattimaista toimintaa.
 • Ala ei sovellu henkilöille, joilla on vakava päihderiippuvuus ja riippuvuuteen ei ole saatu hoidollista vastetta.

PSYKOLOGIA

Toimintaympäristö

Psykologina työskentely tapahtuu hyvin monimuotoisissa toimintaympäristöissä ja jatkuvassa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa asiakkaiden tai asiakasryhmien sekä ammatillisten asiantuntijaverkostojen kanssa. Ammatti edellyttää kykyä oman toimintakyvyn itsereflektointiin ja kykyä arvioida näitä ominaisuuksia muissa ihmisissä. Psykologin tulee suorittaa ammatissaan asiakkaiden toimintakykyä, sekä kognitiivisia ja sosioemotionaalisia toimintoja kartoittavia tutkimuksia. Työ edellyttää myös itsenäistä päätöksentekokykyä.

Sovellusalasta riippuen voi fyysinen ja psyykkinen toimintaympäristö vaihdella paljon. Psyykkisen toimintaympäristön osalta psykologin ammatti on erityisen vaativa ja tämä tulee huomioida arvioidessa henkilön soveltumattomuutta alalle.

Alla on kuvattu kriteeristöjä toimintakyvyn edellytyksiin. Jos nämä edellytykset nähdään puutteelliseksi voivat ne joko pysyvästi tai väliaikaisesti olla esteenä tai tehdä henkilön soveltumattomaksi alalle.

Ammatillisen toimintakyvyn edellytykset

 • Riittävät vuorovaikutustaidot. Näiden osalta tulee olla edellytykset tuella, koulutuksella ja ohjauksella kehittyä sellaiseksi, että esim. asiakastyö mahdollistuu.
 • Riittävät kognitiiviset edellytykset esimerkiksi kirjalliseen sekä vastavuoroiseen suulliseen viestintään.
 • Riittävä psyykkinen terveys, että pystyy toimimaan turvallisesti ammatin mukaisissa tehtävissä. Esteenä opiskelussa etenemiselle voi olla opinnoissa tai harjoitteluissa tapahtuva toistuva epävakaa tai uhkaavaksi havaittu käytös, joka haittaa ammattimaista toimintaa.
 • Riittävä aistien toimintakyky. Arvioidessa soveltuvuutta opiskella alaa, tulee selvittää mitkä ovat mahdollisuudet ja keinot kompensoida aistin tai aistien rajoitteita tai puuttumista apuvälinein esimerkiksi psykologisissa testaustilanteissa. Näön ja kuulon puuttuminen rajoittaa mahdollisuuksia mm. harjoitteluissa oppia tiettyjä psykologin ammatissa käytettyjä arviointimenetelmiä sekä rajoittaa ammatin harjoittamista tietyllä osin.
 • Ala ei sovellu henkilöille, joilla on vakava päihderiippuvuus ja riippuvuuteen ei ole saatu hoidollista vastetta.

SOSIAALITYÖ

Toimintaympäristö

Sosiaalityön tavoitteena on edistää ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointia. Sosiaalityöntekijä työskentelee sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi sekä vähentämiseksi yksilöiden, perheiden, yhteisöjen ja rakenteiden tasolla. Sosiaalityöntekijä työskentelee hyvin monimuotoisissa toimintaympäristöissä ja jatkuvassa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa asiakkaiden tai asiakasryhmien sekä ammatillisten asiantuntijaverkostojen kanssa. Työssä kohdataan eettisesti vaativia ja kompleksisia tilanteita sekä haavoittuvissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Sosiaalityöntekijän on kyettävä hahmottamaan asioita useista eri näkökulmista yhdistäen monipuolisesti eri tyyppistä tietoa myös käytännön asiakastilanteissa. Ammatissa toimiminen edellyttää itsenäistä päätöksentekokykyä sekä kykyä oman toimintakyvyn itsereflektointiin.

Alla on kuvattu kriteeristöjä terveydellisiin rajoitteisiin, jotka voivat joko pysyvästi tai väliaikaisesti olla esteenä tai tehdä henkilön soveltumattomaksi alalle.

Ammatillisen toimintakyvyn edellytykset

 • Riittävä vuorovaikutuskyky, pystyy toimimaan ammatin mukaisissa tehtävissä.
 • Riittävä psyykkinen terveys, että pystyy toimimaan turvallisesti ammatin mukaisissa tehtävissä. Esteenä opiskelussa etenemiselle voi olla opinnoissa tai harjoitteluissa tapahtuva toistuva epävakaa tai uhkaavaksi havaittu käytös, joka haittaa ammattimaista toimintaa.
 • Riittävät kognitiiviset ja sosioemotionaaliset edellytykset toimia ammatin mukaisissa tehtävissä.
 • Ala ei sovellu henkilöille, joilla on vakava päihderiippuvuus ja riippuvuuteen ei ole saatu hoidollista vastetta.

Opiskeluaikainen huumausainetestaus ja rikosrekisteriote

Opiskelija voidaan tietyissä hyvin rajoitetuissa tapauksissa velvoittaa esittämään todistus huumausainetestistä. Tämä tulee lähinnä kyseeseen tilanteissa, joissa testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja tiettyjen laissa yksityiskohtaisesti määriteltyjen lisäehtojen täyttyessä.

Vuonna 2012 tai myöhemmin opiskelijaksi hyväksytyltä opiskelijalta voidaan opiskelukyvyn arviointia varten pyytää myös otetta rikosrekisteristä. Otetta voidaan pyytää vain niiltä opiskelijoilta, joiden opintoihin liittyvä harjoittelu tai muut tehtävät edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä, ja sitä pyydetään ennen harjoittelun tai tehtävien alkamista. Alaikäisten turvallisuuden edistämiseksi on tarpeen tietää, ettei harjoitteluun menevällä opiskelijalla ole rikosrekisterimerkintää tietyistä vakavista rikoksista (seksuaalirikokset, tahalliset henkirikokset, törkeä pahoinpitely, törkeä ryöstö ja huumausainerikokset).

Aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen

Aiempi opiskeluoikeuden peruuttaminen voi olla este opiskelijaksi ottamiselle.

Opiskelijalta voidaan peruuttaa opiskeluoikeus, jos

 • hän on opinnoissaan toistuvasti tai vakavasti vaarantanut toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden ja täten osoittautunut soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä tehtävissä tai harjoittelussa tai
 • hän ei ole hakuvaiheessa kertonut aiemmasta opiskeluoikeutensa peruuttamisesta, joka on johtunut terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvistä rajoituksista tai turvallisuussyistä.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee korkeakoulun pyynnöstä antaa tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.