Skip to main content

Det finns många slags urvalsprov

Genom urvalsprovet antas ungefär hälften av de nya studerandena till studier på kandidatnivå. Urvalsprovet används också i vissa val av utbildningar på magisternivå.

I urvalsprovet testas de kunskaper och färdigheter som är centrala för framgång i studierna inom området samt allmänna högskolefärdigheter. Under antagningsgrunderna för ansökningsmålet i Studieinfo finns information om hur du kan förbereda dig för varje specifikt urvalsprov.

Vanligtvis är urvalsproven skriftliga prov.

Lämplighetsprov innehåller i allmänhet en intervju, men de kan också omfatta bland annat skriftliga delar. Lämplighetsprov används till exempel i lärarutbildningens ansökningsmål.

Urvalsproven inom konstområdena vid Aalto-universitetet, Konstuniversitetet, Lapplands universitet och Tammerfors universitet avviker från de övriga proven. De består vanligtvis av många delar och innehåller bland annat olika skriftliga och muntliga individuella uppgifter och gruppuppgifter.

I urvalsproven för arkitektur ingår å sin sida ett ritnings- och planeringsprov.

Antagningen till urvalsprov utvecklas inför år 2025

Målet är att från och med 2025

  • kan man med samma urvalsprov ansöka till allt fler områden och allt fler universitet.
  • ordnas inte olika urvalsprov samtidigt.
  • urvalsproven ordnas i juni först efter att resultaten av betygsantagningen har publicerats.

Läs mer på bloggen för utvecklingsprojektet för antagningen av studerande (på finska).

Anvisningar för den som deltar i urvalsprovet

En del av universitetens skriftliga urvalsprov ordnas i digital form och en del i pappersform.

För det digitala urvalsprovet behöver du en egen bärbar dator och ett giltigt identitetsbevis. På instruktionssidan för digitala urvalsprov finns information om kraven på den bärbara datorns utrustning samt andra viktiga anvisningar för urvalsprovsdagen. Bekanta dig med anvisningarna i god tid före urvalsprovet.

För urvalsprovet på papper behöver du ett giltigt identitetsbevis och skrivredskap. På sidan med anvisningar för urvalsprov i pappersformat finns närmare information om de redskap du behöver i urvalsprovet samt andra viktiga anvisningar för urvalsprovsdagen. Bekanta dig med anvisningarna i god tid före urvalsprovet.

Du behöver ha med dig ett giltigt identitetsbevis även till de övriga urvalsproven. Kontrollera vad annat du behöver ha med dig till urvalsprovet och läs närmare anvisningar om urvalsprovet på det universitets webbplats som ordnar urvalsprovet i fråga.

Individuella arrangemang i urvalsprovet

Med individuella arrangemang för antagningen av studerande avses individuella praktiska arrangemang vid urvalsprovet. Du kan beviljas individuella arrangemang på grund av sjukdom, skada eller men. Vilka arrangemang som beviljas beror på vilka behov du har. Du kan till exempel få mer tid för provet eller möjlighet att använda hjälpmedel. De individuella arrangemangen påverkar inte bedömningen av urvalsprovet. Du kan alltså inte få poängersättning.

Ansök om individuella arrangemang vid det universitet där du deltar i urvalsprovet.

Du hittar närmare anvisningar, ansökningsblanketten och tidsfristen för ansökan på respektive universitets webbplats: