Skip to main content

Gemensamma antagningar och andra antagningssamarbeten

Vad betyder antagningssamarbete?

Inom många branscher har man antagningssamarbete mellan universiteteten. Antagningssamarbete betyder att du kan ansöka till flera olika utbildningar vid olika universitet med ett och samma urvalsprov eller samma kurs. Ditt urvalsprov eller din kursprestation beaktas vid de ansökningsmål som deltar i antagningssamarbetet och som du sökt till.

Alla ansökningsmål inom samma bransch är inte nödvändigtvis med i antagningssamarbetet inom branschen i fråga. Kontrollera alltså alltid separat vilka av universitetens alla ansökningsmål som deltar i antagningssamarbetet.

Antagningsgrunderna
Keskittynyt miesopiskelija istuu kuulokkeet päässä tietokoneen äärellä ja tekee muistiinpanoja paperille

Inom vissa antagningssamarbeten är antagningsgrunderna exakt likadana, medan vissa ansökningsmål kan ha olika antagningsgrunder trots att de deltar i universitetens antagningssamarbete. Kontrollera antagningsgrunderna för varje ansökningsmål i tjänsten Studieinfo.fi.

Antagningssamarbeten

Antagningssamarbete inom biokemi och molekylära biovetenskaper

Du kan söka till följande ansökningsmål med samma urvalsprov inom biokemi och molekylära biovetenskaper:

 • Helsingfors universitet: Kandidatprogrammet i molekylära biovetenskaper, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)
 • Uleåborgs universitet: Biokemia, biokemian tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)
 • Tammerfors universitet: Bioteknologian ja biolääketieteen tekniikan koulutus, Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Åbo universitet: Biokemia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Gemensam antagning inom biologi

På webbsidan för gemensam antagning inom biologi finns närmare information om antagningssamarbetet inom branschen. På webbplatsen hittar du bland annat information om vilka av universitetens ansökningsmål som deltar i samarbetet.

Gemensam antagning till biomedicin

Den gemensamma antagningen till biomedicin sker i samarbete med de medicinska områdena. Uppgifterna i urvalsprovets delar i biologi och kemi är desamma som i urvalsprovet i den gemensamma antagningen till det medicinska området. Det är dock fråga om två olika urvalsprov. Med urvalsprovet inom det medicinska området kan man inte söka till den gemensamma antagningen till biomedicin.

Du kan söka till följande ansökningsmål med samma urvalsprov inom biomedicin:

 • Östra Finlands universitet: Biolääketiede, Kuopio, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Åbo universitet: Biolääketieteen koulutusohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Urvalsprovssamarbetet i datavetenskap

På webbsidan för urvalsprovssamarbetet i datavetenskap finns närmare information om antagningssamarbetet inom branschen. På webbplatsen hittar du bland annat information om vilka av universitetens ansökningsmål som deltar i samarbetet

Diplomingenjörs- och arkitektutbildningens (DIA) gemensamma antagning

På webbsidan för Diplomingenjörs- och arkitektutbildningens gemensamma antagning finns närmare information om antagningssamarbetet inom branschen. På webbplatsen hittar du bland annat information om vilka av universitetens ansökningsmål som deltar i samarbetet.

Gemensamma antagningen till ekonomutbildning

På webbsidan för gemensamma antagningen till ekonomutbildning finns närmare information om antagningssamarbetet inom branschen. På webbplatsen hittar du bland annat information om vilka av universitetens ansökningsmål som deltar i samarbetet.

Gemensam antagning till engelska språket

Du kan söka till följande ansökningsmål med samma urvalsprov inom engelska språket:

 • Östra Finlands universitet: Englannin kieli, kulttuuri ja kääntäminen, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Tammerfors universitet: Englanti, kielten koulutus, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)

Urvalsprovssamarbetet i farmaci

På webbsidan för urvalsprovssamarbetet i farmaci finns närmare information om antagningssamarbetet inom branschen. På webbplatsen hittar du bland annat information om vilka av universitetens ansökningsmål som deltar i samarbetet.

Antagningssamarbete inom finska språket

Du kan söka till följande ansökningsmål med samma urvalsprov inom finska språket:

 • Östra Finlands universitet: Suomen kieli ja kirjallisuus, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Uleåborgs universitet: Suomen kieli ja kirjallisuudentutkimus, kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Gemensam antagning till geografi

Du kan söka till följande ansökningsmål med samma urvalsprov inom geografi:

 • Helsingfors universitet: Kandidatprogrammet i geografi, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)
 • Östra Finlands universitet: Maantiede ja ympäristöpolitiikka, Joensuu, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri tai yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Uleåborgs universitet: Maantiede, maantieteen tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v + 2v)
 • Åbo universitet: Maantiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Helsingfors universitetets urvalsprov för filosofi, historia, kulturforskning och konstforskning

Du kan söka till följande ansökningsmål med samma urvalsprov:

 • Kandidatprogrammet i filosofi (undervisning på finska), kandidat i humanistiska vetenskaper eller politices kandidat och filosofie eller politices magister (3 år + 2 år)
 • Kandidatprogrammet i filosofi (undervisning på svenska), kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie eller politices magister (3 år + 2 år)
 • Kandidatprogrammet i historia (undervisning på finska), kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)
 • Kandidatprogrammet i historia (undervisning på svenska), kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)
 • Kandidatprogrammet i konstforskning, kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)
 • Kandidatprogrammet i kulturforskning, kandidat i humanistiska vetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

Urvalsprovssamarbetet i historia

Du kan söka till följande ansökningsmål med samma urvalsprov inom historia:

 • Jyväskylä universitet: Historian kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Tammerfors universitet: Historian koulutus, Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Uleåborgs universitet: Historia ja tieteiden ja aatteiden historia, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Åbo universitet: Historian ja arkeologian tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Östra Finlands universitet: Historia, Joensuu, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Urvalsprovssamarbetet i hälsovetenskaper och vårdvetenskap

Du kan söka till följande ansökningsmål med samma urvalsprov:

Tammerfors universitet

 • Hoitotiede, Terveystieteiden koulutus, Terveystieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Uleåborgs universitet

 • Terveystieteet, terveystieteiden tutkinto-ohjelma, terveystieteiden kandidaatti ja maisteri (3v + 2v)

Åbo universitet

 • Terveystieteiden koulutus, terveystieteiden kandidaatti ja terveystieteiden maisteri (3 v + 2 v)

Östra Finlands universitet

 • Hoitotiede, hoitotyön johtaminen, Kuopio, terveystieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Hoitotiede, preventiivinen hoitotiede, kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus, kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Observera att de ansökningsbehörighetena varierar. Se detaljer i antagningsrunder av ansökningsmålena i Studieinfo.

Gemensam antagning för området juridik

På webbsidan för gemensam antagning för området juridik (på finska) finns närmare information om antagningssamarbetet inom branschen. På webbplatsen hittar du bland annat information om vilka av universitetens ansökningsmål som deltar i samarbetet.

Gemensam antagning till kulturvetenskaper

Du kan söka till följande ansökningsmål med samma urvalsprov inom kulturvetenskaper:

 • Jyväskylän universitet: Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa, kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Åbo universitet: Digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkinto-ohjelma, Pori, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Antagningssamarbete inom matematik

Du kan söka till följande ansökningsmål med samma urvalsprov inom matematik:

 • Jyväskylän universitet: Matematiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Jyväskylän universitet: Matematiikan aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Jyväskylän universitet: Tilastotieteen ja datatieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Tammerfors universitet: Matematiikan ja tilastollisen data-analyysin koulutus, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet

Det medicinska utbildningsområdet använder sig av gemensam antagning, vilket innebär att ansökningsmålen i medicin har en egen gemensam antagning och ansökningsmålen i odontologi en egen gemensam antagning. Veterinärmedicinska utbildningen är med i universitetens antagningssamarbete. Du kan endast söka till ansökningsmål inom ett område: medicin eller odontologi. Begränsningen gäller inte veterinärmedicin, dvs. du kan samtidigt söka till veterinärmedicin och medicin, eller till veterinärmedicin och odontologi.

På webbsidan för gemensam antagning på det medicinska utbildningsområdet finns närmare information om antagningssamarbetet inom branschen. På webbplatsen hittar du bland annat information om vilka av universitetens ansökningsmål som deltar i samarbetet.

Antagningssamarbete inom det pedagogiska området

På webbsidan nätverket för antagningssamarbete inom det pedagogiska området finns närmare information om antagningssamarbetet inom branschen. På webbplatsen hittar du bland annat information om vilka av universitetens ansökningsmål som deltar i samarbetet.

Urvalsprovssamarbetet i psykologi och logopedi

På webbsidan för urvalsprovssamarbetet i psykologi och logopedi finns närmare information om antagningssamarbetet inom branschen. På webbplatsen hittar du bland annat information om vilka av universitetens ansökningsmål som deltar i samarbetet.

Urvalsprovssamarbetet i samhällsvetenskaper

Du kan söka till följande ansökningsmål med samma urvalsprov:

Helsingfors universitet:

 • Kandidatprogrammet i politik, medier och kommunikation, politices kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Kandidatprogrammet för samhälle i förändring, politices kandidat och magister (3 år + 2 år)

Tammerfors universitet

 • Hallintotieteiden koulutus, Hallintotieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Politiikan tutkimuksen koulutus, Yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Vasa universitet

 • Hallintotieteet, Hallintotieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Åbo universitet

 • Poliittinen historia ja valtio-oppi, valtiotieteiden kandidaatti ja valtiotieteiden maisteri (3 v + 2 v)

Östra Finlands universitet:

 • Julkisoikeus, Joensuu, hallintotieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Yhteiskuntatieteet (sosiaalipsykologia ja hyvinvointi yhteiskunnassa), Kuopio, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Yhteiskuntatieteet (sosiologia, yhteiskuntapolitiikka), Joensuu, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v

Antagningssamarbete inom skogsbruksvetenskaper

Du kan söka till följande ansökningsmål med samma urvalsprov inom skogsbruksvetenskaper:

 • Helsingfors universitet: Kandidatprogrammet i skogsvetenskaper, agronomie- och forstkandidat och agronomie- och forstmagister (3 år + 2 år)
 • Östra Finlands universitet: Metsätiede, Joensuu, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Gemensam antagning till socialt arbete

På webbsidan för gemensam antagning till socialt arbete (på finska) finns närmare information om antagningssamarbetet inom branschen. På webbplatsen hittar du bland annat information om vilka av universitetens ansökningsmål som deltar i samarbetet.

Antagningssamarbetet inom socialvetenskaper och samhällsforskning

I antagningssamarbetet inom socialvetenskaper och samhällsforskning ska den sökande delta i Helsingfors, Tammerfors och Åbo öppna universitets gemensamma kurs Yhteiskunta tänään under ansökningsvåren.

Du kan söka till följande ansökningsmål med samma kursprestation:

 • Helsingfors universitet: Kandidatprogrammet i sociala vetenskaper: socialpsykologi, sociologi och samhällspolitik, politices kandidat och magister (3 år + 2 år)
 • Tammerfors universitet: Yhteiskuntatutkimuksen koulutus, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Åbo universitet: Sosiaalitieteet, valtiotieteiden kandidaatti ja valtiotieteiden maisteri (3 v + 2 v)

Utöver att avlägga kursen ingår i urvalsprocessen ett praktiskt prov eller en antagningsintervju som avläggs separat vid varje universitet. De sökande som klarat sig bäst på kursen kallas dit separat.

Dessa ansökningsmål har ingen antagning via urvalsprov.

Gemensam antagning för statsvetenskaper

På webbsidan för gemensam antagning inom statsvetenskaper (på finska) finns närmare information om antagningssamarbetet inom branschen. På webbplatsen hittar du bland annat information om vilka av universitetens ansökningsmål som deltar i samarbetet.